PČL na nové adrese

Portál české literatury, nově už pouze pod označením CzechLit, se od 1. 6. 2015 postupně stěhuje na novou adresu http://new.czechlit.cz/. Starý Portál k tomuto dni přestaneme aktualizovat, přičemž veškeré aktualizace od teď budou k nalezení na nové adrese. Starý neaktualizovaný web poběží do té doby, než se nám podaří na ten nový přesunout všechna relevantní data. Omlouváme se za komplikace, děkujeme za pochopení a věříme, že se vám nový CzechLit bude líbit.

Literární pozvánky

«
»
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Organizace a instituce 

Akademie literatury české (ALČ)

Akademie literatury české je společenství spisovatelů, literárních vědců a kritiků, kteří by rádi přispěli k rozvoji české literatury. Za své hlavní poslání si Akademie literatury české určila každoročně vybrat, schválit a předat tři ceny. Cenu Ladislava Fukse za celoživotní literární dílo, cenu Boženy Němcové za nové dílo vydané během posledních dvou let a cenu Karla Hynka Máchy za prvotinu. O nominaci a udělení cen rozhoduje plenární zasedání Akademie.

Veverkova 765/23, 170 00 Praha 7
T 602 386 359
ada99@mbox.vol.cz

www.akademielc.cz
 
Asociace spisovatelů (AS)
Asociace spisovatelů vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž.
 
Na Rozhledu 7, 147 00 Praha 4
info@asociacespisovatelu.cz
 

Česká asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury (AIEP)

Pravá 15, 147 00 Praha 4
T 602 386 359
ada99@mbox.vol.cz

www.detektivka.com
 

Česká sekce IBBY

Česká sekce Mezinárodního výboru literatury pro mládež (International Board on Books for Young People, IBBY). Sekce pořádá soutěž Zlatá stuha.

c/o Obec spisovatelů
Železná 18, 110 01 Praha 1
ibby@seznam.cz
 

www.ibby.cz

 

České centrum Mezinárodního PEN klubu

České centrum Mezinárodního PEN klubu je součástí samostatných světových společenství PEN s ústředím v Londýně. Počet národních center se každoročně mění, nyní jich 145 ve 104 zemích celého světa. Sdružují kolem dvaceti tisíc tvůrců − lidí, kteří obrazně řečeno vládnou perem (PEN − Playwrights, Poets, Essayists, Novelists). Cílem jejich snažení je zejména svoboda vyjadřování, svoboda slova a svobodný život člověka. Každoročně pořádá Mezinárodní PEN kongresy v různých městech světa, na kterých jeho ústředí hodnotí snažení předchozího roku a jednou za tři roky volí prezidenta a výbor.

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
T 605 253 238, 224 234 343
F 224 234 343
centrum@pen.cz

www.pen.cz
 
 
Jazykovědné sdružení ČR
Založeno v r. 1956. Zaměřuje se na přednáškovou činnost, zvyšování vzájemné informovanosti lingvistů z různých pracovišť, rozvíjení kontaktů se zahraničními odborníky. Podporuje vznik významných lingvistických děl, pořádání konferencí a diskuzí. Trvale se podílí na výchově mladých jazykovědců, spolupracuje s MŠMT ČR v oblasti tvorby učebnic českého jazyka.
 
Letenská 4, 118 51 Praha 1
 
 
 
Jednota tlumočníků a překladatelů 
Sdružuje tlumočníky a překladatele jak v České, tak i v Slovenské republice. JTP je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. JTP byla založena v roce 1990, aby hájila profesní, pracovně právní a sociální zájmy svých řádných členů, napomáhala jim k dalšímu vzdělávání, propagovala je na trhu práce a informovala je o pracovních příležitostech.

Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
T 224 142 517, 224 142 312
F 224 142 312
jtp@jtpunion.org

www.jtpunion.org
 

Klub autorů literatury faktu

Posláním klubu je propagace literatury faktu jako svébytného žánru umělecké literatury na pomezí populárně vědné literatury a beletrie. Organizuje čtenářské besedy, sympozia a odborné semináře pro své autory a širokou veřejnost.

Na Petřinách 1715/65, 162 00 Praha 6
T 220 610 331, 603 766 044
mirek.krimi@wo.cz

www.kalf.cz
 

Knihovnický institut NK ČR

Zpracovává koncepční, metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice. Poskytuje poradenské, konzultační a expertízní služby knihovnám, zejména veřejným, a informačním pracovištím i jejich zřizovatelům prostřednictvím Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS. Realizuje aktuální a časově vymezené úkoly průzkumového charakteru. Poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oboru knihovnictví a informačních věd v studijním a informačním oddělení. Zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven prostřednictvím oddělení vzdělávání.

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
T 221 663 338
F 221 663 175
Vit.Richter@nkp.cz

knihovnam.nkp.cz
 

Kruh autorů Liberecka (KAL)
Kruh autorů Liberecka je občanské sdružení, které se ustanovilo roku 1999 a jehož členy jsou kromě spisovatelů i výtvarníci, herci, historikové, kunsthistorici, tedy osobnosti kulturního života v regionu. KAL je kolektivním členem Obce spisovatelů. Spolu s Krajskou knihovnou v Liberci vydává dvouměsíčník Světlik, rozsáhlou ročenku (či almanach) s názvem Kalmanach, zaměřenou mj. na etnografické zvláštnosti regionu a na historii místních česko-německých vztahů, jakož i knižní edici KRUH.

eva.koudelkova@vslb.cz

www.kruhautoruliberecka.cz

 

Literární salon

Literární salon pořádá autorská čtení, vydává knihy.

Loretánské nám. 2, 118 00 Praha 1
teriedl@post.cz

www.literarnisalon.cz
 

Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea

Působí od roku 1831 nepřetržitě při Knihovně Národního muzea. Pořádá literární pořady, angažuje se v regionech, připravuje literární expozice, informační panely, které představují spisovatele v místech působení, opravuje hroby spisovatelů apod.

www.nm.cz/snm/matice.htm 

 
Muzeum Boženy Němcové
Expozice věnovaná dílu a životu spisovatelky Boženy Němcové.
 
Maloskalická 47, 552 03 Česká Skalice
info@muzeumbn.cz
 
 

Muzeum knihy

Muzeum knihy, součást Národního muzea,  vzniklo v roce 1957 z podnětu knihovníka Bohumíra Lifky ve spolupráci se Státní památkovou správou. Nachází se v historických prostorách bývalého cisterciáckého kláštera spjatého především s působením opata Václava Vejmluvy, který ve spolupráci s architektem J. B. Santinim-Aichlem vtělil zdejší krajině novou barokní tvář, která je dnes obdivována návštěvníky celého světa.

 

Zámek rodiny Kinských
Č. p. 13, 591 02 Žďár nad Sázavou
T 566 625 370
muzeumknihyzdar@seznam.cz

 

www.nm.cz/knihovna-nm/muzeum-knihy.php

 

Obec překladatelů

Sdružuje překladatele krásné literatury i teoretiky, kritiky a historiky, zabývající se překladem. Jejím posláním je hájit práva, prosazovat profesní zájmy členů a dbát o úroveň a prestiž překladu v české literatuře.

Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2
T 222 564 082
info@obecprekladatelu.cz

www.obecprekladatelu.cz
 

Obec spisovatelů

Obec spisovatelů chrání tvůrčí, profesní, sociální a materiální zájmy a práva svých členů a zastupuje je ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi. Pořádáním seminářů, besed a konferencí vytváří prostor pro diskuse a setkávání spisovatelů, studentů a odborné veřejnosti. Aby česká literatura pronikala za hranice naší vlasti, organizuje každoročně seminář pro zahraniční překladatele české literatury a pedagogy, kteří oceňují nejen literární a lingvistické přednášky, ale hlavně kontakt se spisovateli, nakladateli a knihkupci.

Železná 18, 110 00 Praha 1
T 224 234 060
F 224 234 060
obecspis@volny.cz

www.obecspisovatelu.cz
 

Památník Jiřího Melantricha z Aventina

Stálá expozice Národního muzea, umístěná v bývalé budově školy z poloviny 19. století, podrobně seznamuje s životem a dílem zdejšího rodáka Jiřího Melantricha – významného českého renesančního knihtiskaře.

 

Husova 146, 289 34 Rožďalovice
T 325 593 237, 325 593 441
knihovna.rozdalovice@tiscali.cz 

 

www.nm.cz/expozice-detail.php?f_id=96

 

Památník Karla Čapka

Hlavním účelem zřízení organizace je plnit funkci víceúčelového kulturního zařízení a muzea-památníku. Památník získává, tvoří, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje (včetně pořádání kulturních a vzdělávacích akcí) veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základy poznání osobnosti spisovatele Karla Čapka v nejširších souvislostech se zvláštním zřetelem k jeho vztahu k regionu.

 

Stará Huť 125, 262 02
T 318 522 265
pamatnik.vanova@tiscali.cz

 

www.capek-karel-pamatnik.cz

 

Památník Karla Hynka Máchy

Expozice věnovaná dílu a životu básníka a spisovatele K. H. Máchy.

Máchova 150, 472 01 Doksy
T 487 872 137
fridrichova@muzeumcl.cz

 

www.doksy.com/o-meste/mestske-pamatky/muzeum-pamatnik-karla-hynka-machy/

 

Památník národního písemnictví (PNP)

PNP je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění.

Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1
T 220 516 695
F 220 517 277
post@pamatnik-np.cz

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
 
Památník písemnictví na Moravě
Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami; celkem čítá fond knihovny na 65 000 svazků. Odborné badatelské veřejnosti je od poloviny roku 2006 zpřístupněna historická knihovna, Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad a Knihovna Muzea Brněnska, které spravuje Památník písemnictví na Moravě.
 
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
T 547 229 136
F 547 229 895
rajhrad@muzeumbrnenska.cz
 
http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/

 

Pražský literární dům autorů německého jazyka

Pražský literární dům usiluje o připomínání dědictví německy psané literatury na českém území. Pořádá literární a diskuzní večery, uděluje rezidenční pobyty a spravuje knihovnu.

 

Ječná 11, 120 00 Praha 2
T/F 222 540 536
info@prager-literaturhaus.com


www.prager-literaturhaus.com, www.literarnidum.cz

 

Sdružení knihoven ČR

Kounicova 65a, 601 87 Brno
T/F 541 646 111 / 541 646 100
kubicek@mzk.cz  


www.sdruk.cz

 

SEQENCE

Občanské sdružení na podporu komiksu SEQENCE si vytklo za cíl aktivně se podílet na propagaci komiksu coby moderního a nestereotypního média, popularizovat jej jako „deváté umění“ a podporovat jej ve vší pestrosti formální i obsahové. Svou činnost realizuje zejména organizací festivalu KomiksFEST! a dalších akcí, produkcí výstav, workshopů a komiksových projektů ve veřejných prostorech, publikační činností, pořádáním popularizačních a vzdělávacích programů, poskytováním informací o současné komiksové scéně a další osvětovou činností související s komiksem.

Křižíkova 18, 186 00 Praha 8-Karlín
T 775 065 480
info@seqence.cz

www.seqence.cz
 

Severočeský klub spisovatelů

Masarykova 225/177, 400 01 Ústí nad Labem

T 723 899 518
T 607 258 800
sksul@seznam.cz

www.svkul.cz/sks/sks.html
 

Společnost Franze Kafky

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Společnost Franze Kafky má nyní kolem 1 000 členů z celkem 23 států světa.

Široká 14 , 110 00 Praha 1
T 224 227 452
F 224 211 850
mail@franzkafka-soc.cz

www.franzkafka-soc.cz
 

Společnost přátel mladé poezie

Česko-rakouský spolek na Moravě, neformální, neziskový a nevtíravý, který se snaží podpořit mladou poezii a její autory. Mladou poezii hodláme podpořit vydáním almanachu, který obsáhne nejlepší příspěvky došlé do soutěže.

Nálepkova 3, 637 00 Brno
spmp@email.cz

www.spmp.ic.cz
 

Spolek českých bibliofilů

P. O. Box 22, 111 21 Praha 1
scb@centrum.cz

scb.wdr.cz
 
Spolek přátel krásného slova
Náhon 105, 500 09 Hradec Králové 

O spolku (dokument Adobe PDF)O spolkuo spolku (dokument Adobe PDF)výroční zpráva z roku 2009

 

Středisko západočeských spisovatelů

Bedřicha Smetany 13, 301 35 Plzeň
slesingerova@kmp.plzen-city.cz
 
 

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN)

Klementinum 190, 110 01 Praha 1 (fakturační adresa)
P. O. Box 117, 110 01 Praha 1 (poštovní adresa)
T 224 219 942
T/F 224 219 944
sckn@sckn.cz

www.sckn.cz
 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Klementinum 190, 110 00 Praha 1
T 221 663 338
F 221 663 175
Vit.Richter@nkp.cz

skip.nkp.cz
 

Unie českých spisovatelů

Sdružuje spisovatele, literární vědce a kritiky a nakladatele beletrie. Posláním Unie je vytvořit české společenství spisovatelů, literárních vědců, kritiků a vydavatelů umělecké literatury, zajistit a usnadnit šíření informací o uměleckých, organizačních i odborných záležitostech týkajících se oboru, pořadatelství mezinárodních akcí v oboru, s využitím stávajících informačních sítí vytvářet informační centra, zveřejňovat díla svých členů, pořádat studijní zájezdy, odborné semináře atd., poskytovat odborné konzultace a znalecké posudky, navazovat kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí, především s PEN kluby, spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při propagaci činnosti Unie. Řádným členem se může stát umělec, literární vědec a vydavatel, který dosahuje vynikajících výsledků v oboru nebo byl doporučen nejméně dvěma řádnými členy.

Paláskova 1107, 182 00 Praha 8
T 284 683 481
redakce@obrys-kmen.cz

www.obrys-kmen.cz/ucs
© 2015 VIZUS | webmaster | Používáme redakční systém Vizus CMS