Anna Valcerová

Básnířka, literární vědkyně a kritička, překladatelka. Od r. 1953 žila ve Vysokých Tatrách. ZDŠ navštěvovala v Tatranskej Lomnici, SVŠ (1963–1966) v Poprade. Roku 1971 absolvovala Filozofickú fakultu v Prešove, UPJŠ v Košicích, odbor slovenština-ruština. Působila na FF UPJŠ, na PU v Prešove, kde vyučovala českou a světovou literaturu. R. 1975 získala titul PhDr. za práci z oblasti kritiky překladu. V r. 1975-78 byla internou aspirantkou v Literárnovednom ústave SAV v Bratislavě. Práce z oblasti srovnávací versologie bola obhájená v r. 1981. Psala práce z literární komparatistiky, publikovala stovku literárněvědných studií, vystupovala na konferencích a kongresech; i literárněvědné bohemistiky. Věnovala se české moderní poezii a próze v komparaci se slovenskou literaturou (Mácha, Hrubín, Hrabal, Škvorecký…). Je autorkou 5 monografií věnovaných interpretaci děl slovenských, českých a světových spisovatelů, 3 vysokoškolských učebnic, mnohých recenzí, rozhlasových a televizních relací. V r. 2005 založila na FF PU Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva, který se stal r. 2015 součástí Inštitútu slovakistiky. Je garantkou odboru překladatelství a tlumočnictví na FF PU v Prešove. Je autorkou 3 básnických sbírek a vícerých knižních a časopiseckých překladů.

Email
avalcerova@gmail.com
Jazyk
Slovenština