Stefan Michael Newerkla

Lingvista, překladatel. V letech 1992–1998 studoval slavistiku, anglistiku a amerikanistiku. Habilitoval se prací o jazykových kontaktech mezi češtinou, slovenštinou a němčinou, od r. 2004 je profesorem západoslovanské jazykovědy na Vídeňské univerzitě. Je autorem řady monografií a více než 120 vědeckých článků, spolupracoval na učebnici češtiny, vedl několik vědeckých grantů, momentálně má dva projekty v SFB o němčině v Rakousku. Je řádným členem Rakouské akademie věd, dále mj. členem Akademického sněmu a Vědecké rady AV ČR, řídícího grémia AKTIONu ČR – Rakousko a představenstva Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM). Je místopředsedou Stálé konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví MZV ČR a rakouského BMEIA. V roce 2017 mu byla udělena Čestná oborová medaile J. Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách AV ČR.