Koncepce Českého literárního centra 2017-2022

Obsah
1. České literární centrum
2. Pracovní náplň ČLC
3. Harmonogram ČLC 2017–2022
I. období (2017)
II. období (2018 – 2019)
III. období (2020 – 2022)
4. Návaznost na strategické dokumenty

 

1. České literární centrum
ČLC na poli literární a knižní kultury

Knižní kultura a literatura je jednou ze základních kultivačních sil ve společnosti, posiluje její demokratický a občanský základ a prostředky jazyka o něj pečuje. Je nástrojem svobodného kritického i tvůrčího myšlení, formuluje a obnovuje hodnoty a myšlenkové i emoční rámce jedince i společnosti a komunikuje je napříč hranicemi osobními, sociálními, generačními i národními. Je tradiční a tradičně inovativní základnou mezilidského i celospolečenského dialogu. Přestože vzniká v národním jazyce, má schopnost překračovat jeho rámec a artikulovat hodnoty obecně lidské a univerzální. Proto je nástrojem pro komunikaci s ostatními národy a kulturami, nese hodnoty, které jsou současně jedinečně české i sdílené evropské či světové.

O rozvoj knižní kultury pečuje v České republice řada soukromých i veřejných institucí a iniciativ. České literární centrum (dále ČLC) je součástí infrastruktury literárního života a spoluvytváří jeho podobu, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu u nás i v zahraničí, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu. ČLC hájí svobodu slova a pluralitu knižní kultury a literatury.

České literární centrum funguje v rámci české, evropské a světové knižní kultury jako partnerská instituce pro jednotlivce i organizace, jejichž zájmem je se na této kultuře podílet, rozvíjet ji, představovat a zprostředkovávat. Jako nástroj kulturní politiky státu zastává roli aktivního propagátora české knižní kultury, je mediátorem mezi tvůrci, profesionály (překladateli, organizátory, literárními agenty, akademiky a pedagogy, knihovníky, nakladateli, redaktory, kulturními novináři ad.) a zájmovou veřejností. ČLC vytváří podmínky pro setkávání těchto skupin v ČR i zahraničí a pečuje o kontinuitu vztahů mezi nimi. Činí tak v synergii s institucemi a jednotlivci, kteří českou knižní kulturu vytvářejí a podporují, a je tak aktivním činitelem v širokém rámci propagace české kultury v ČR i v zahraničí.


 

2. Pracovní náplň ČLC
ČLC jako partner a prostředník

Partnerská role Českého literárního centra spočívá v řadě aktivit:

 • plní roli informačního a mediačního centra v oblasti knižní kultury směrem k profesní, odborné i čtenářské veřejnosti u nás i v zahraničí;
 • podílí se na systémovém řešení propagace české literární a knižní kultury;
 • za účelem šíření informací o české literatuře a knižní kultuře provozuje webový portál a komunikuje prostřednictvím sociálních sítích;
 • doma i v zahraničí organizuje literární akce a události, popřípadě přispívá k jejich organizaci;
 • propaguje českou literaturu a knižní kulturu formou konkrétní spolupráce se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli, literárními agenty, organizátory ad.;
 • aktivně navazuje kontakty se zahraničními partnery za účelem souvislé a široké propagace české literatury a kultury (nakladatelé, novináři, lektoři, studenti bohemistiky, literární centra/domy, kulturní instituce, literární sítě ad.);
 • organizuje studijní či tvůrčí cesty a rezidenční pobyty českých autorů v zahraničních literárních centrech/domech, podněcuje jejich setkávání se zahraničním publikem;
 • zajišťuje rezidenční pobyty zahraničním autorům, bohemistům, překladatelům, nakladatelům, literárním agentům, badatelům a dalším kulturně činným osobám se zájmem o českou kulturu a její propagaci, organizuje stipendijní pobyty překladatelů a bohemistů ze zahraničí v České republice;
 • spolupracuje s literárními agenturami, které se zaměřují na vyjednávání autorských práv a jejich prodej zahraničním nakladatelům;
 • spolupracuje se zahraničními vydavatelstvími, kulturními a vzdělávacími organizacemi a institucemi;
 • připravuje tematické propagační materiály o české knižní kultuře a to jak v tištěné, tak v digitální podobě;
 • spolupracuje se zahraničními univerzitními pracovišti vzdělávajícími studenty bohemistiky, se sítí Českých center ve světě i s diplomatickou reprezentací;
 • spolupracuje s českými univerzitními i mimouniverzitními pracovišti;
 • připravuje či realizuje tematické kurzy a workshopy;
 • spolupracuje se sítí veřejných knihoven na propagaci literatury a knižní kultury;
 • podílí se na rozvoji čtenářské gramotnosti a podpoře čtenářství.

 

Obsah práce:

Knižní kultura a literatura
Česká knižní kultura a literatura jsou předmětem aktivit ČLC. Do oblasti jejího zájmu a působení tak spadá široké spektrum knižních produktů, literárních forem a žánrů, vedle beletrie, tj. tradičních literárních druhů (próza, poezie, drama), také literatura faktu, esejistika i odborná literatura. Knižní kultura zahrnuje i výtvarnou stránku knih – ilustrace, grafický design i typografii). Vedle tradičních forem knižní kultury (tištěná kniha) se věnuje i novým podobám literární komunikace. ČLC se soustředí nejenom na aktuální podobu české knižní kultury, podle potřeby bude tematizovat i starší období vývoje české literatury. ČLC bude současně prostředkovat vazby mezi domácí a zahraniční literaturou a jejími tvůrci, v českém prostředí pak představovat aktuální témata a trendy ve světové literatuře.

 

Nástroje:

Mobilita
Jedním z pilířů práce ČLC je podpora mobility autorů a profesionálů do ČR a zahraničí. ČLC zjišťuje a vytváří rezidenční možnosti pro české autory v zahraničí, vyjednává rezidenční místa se zahraničními literárními organizacemi jednosměrně i recipročně. Spolupracuje při zajištění české účasti na zahraničních literárních festivalech a autorských čteních. Vyhlašuje rezidenční pobyty v ČR také pro zahraniční profesionály a tvůrce a organizačně je zajišťuje. Zajišťuje také nakladatelské pracovní cesty do ČR.

Síť a databáze
Cílem je vytvořit a koordinovat síť spolupracujících subjektů. Základem je vytvoření databáze stávajících aktivit podporujících a rozvíjejících českou knižní kulturu u nás a v zahraničí a její rozšíření o další subjekty institucionálního i neinstitucionálního charakteru. ČLC bude aktivně anticipovat a vycházet vstříc potřebám těchto subjektů, iniciovat jejich propojování, spolupráci a synergii.

Informování veřejnosti a drobné informační materiály
Informační servis o české knižní kultuře, svých aktivitách, rezidenčních možnostech, apod. poskytuje ČLC prostřednictvím vlastních webových stránek v češtině a angličtině a na sociálních sítích. On-line materiály a obsahy v rámci informačního servisu doplňuje ČLC výrobou tiskovin větších i menších formátů, periodických i jednorázových, v reprezentativním a aktuálním grafickém designu. Vedle těchto veřejných informačních služeb ČLC poskytuje, prostředkuje či vyhledává informace, kontakty apod. na základě potřeb jednotlivců, organizací, profesionálů, tvůrců apod.

Ediční praxe
ČLC se bude podílet na aktualizaci prezentace české literární kultury, může vydávat vlastní ediční řadu představující zahraničním zájemcům aktuální podobu české literatury a knižní kultury. Stranou její pozornosti nebudou ani odborně-popularizační práce prezentující odborným zájemcům i širší veřejnosti českou literaturu v jejích tematických, časových či autorských souvislostech.

Tematické programy
ČLC bude vytvářet tematické programy, jejichž prostřednictvím bude nabízet českou literaturu subjektům v zahraničí. Na této aktivitě bude těsně spolupracovat s Českými centry ve světě, se zahraničními literárními domy a zahraničními literárními festivaly. Tyto tematické programy mohou mít podobu výstav, diskusních pořadů, autorských čtení atp.

 

Oblast působení:

V zahraniční
ČLC kontinuálně vytváří a koordinuje síť zahraničních profesionálů, institucí a pracovišť, jejichž zájmem je česká knižní kultura a literatura. Aktivuje ji nabídkou akcí, událostí a informací a je jim partnerskou institucí pro české knižní a literární prostředí. Zaměřuje se především na překladatele, bohemisty, organizátory literárních akcí a nakladatele vydávající soustavně českou literaturu. Vytváří databázi zahraničních profesionálů a institucí, stejně jako českých tvůrců a profesionálů, poskytuje kontakty a prostředkuje jejich přednášky, čtení, prezentace, pro budoucí překladatele z češtiny také mentorské a další programy. Jako státní literární agentura se zapojuje do sítí již existujících institucí tohoto typu a využívá jejich možností pro českou literaturu. ČLC aktivně spolupracuje při přípravě a realizaci české účasti na zahraničních veletrzích. Vyjednává českou účast na zahraničních literárních festivalech, v programech zahraničních literárních center apod.

V ČR
ČLC je přirozeným centrem aktivit směřujících k propagaci knižní kultury. Zabezpečuje informační servis s nabídkami v oblasti mobility, grantů, poskytuje kontaktní informace, aktualizuje databáze a dává je k dispozici odborné, profesní i široké veřejnosti. Pořádá tematické události, konference, workshopy apod., spolupracuje s organizátory českých knižních a nakladatelských veletrhů a literárních festivalů.


 

3. Harmonogram práce ČLC 2017–2022
I. období (2017)

priority: zahájení provozu ČLC, budování databáze subjektů, mapování možností, prezentace ČLC doma i v zahraničí, příprava na knižní veletrh v Lipsku 2019

 • zahájení provozu ČLC jako sekce Moravské zemské knihovny a vytvoření týmu ČLC
 • vytvoření koncepce ČLC, její projednání Radou ČLC a následně předložení k veřejné diskusi
 • realizace rezidenčních pobytů pro zahraniční profesionály v Praze a Brně
 • příprava podmínek pro vysílání českých autorů do zahraničí
 • navázání spolupráce s domácími i zahraničními subjekty, které se věnují propagaci literatury a práci s literaturou a knižní kulturou
 • realizace Ceny Susanny Roth
 • spolupráce na přípravě prezentace české knižní kultury a českého umění na knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019
 • analýza možných zdrojů kofinancování programů ČLC (evropské grantové systémy, národní programy na podporu literatury)
 • příprava pobytových možností pro zahraniční i české autory ve spolupráci s NPÚ
 • rozvoj portálu CzechLit.cz a jeho transformace pro potřeby ČLC
 • vytvoření a příprava grafické identity ČLC
 • vytvoření koncepce ediční politiky ČLC
 • příprava koncepce výstavních a diskusních projektů a programů
II. období (2018-2019)

priority: zapojení se do sítě evropských literárních domů, vytvoření souvislého a systematického programu na podporu a propagaci literatury v podobě autorských čtení, diskusních pořadů, zajištění výměnných programů pro pobyt českých autorů v zahraničí a zahraničních autorů a profesionálů v ČR, spolupráce na realizaci české účasti jako hlavní země na Lipském knižním veletrhu v roce 2019, příprava rozšíření činnosti ČLC na domácí teritorium v podobě české sekce ČLC

 • realizace rezidenčních pobytů v ČR
 • zabezpečení pobytu českých autorů v zahraničí na tvůrčích stipendiích
 • zajištění realizace Ceny Susanny Roth
 • spolupráce na přípravě propagace české knižní kultury na mezinárodních veletrzích
 • vytváření propagačních materiálů určených pro prezentaci české literatury a české knižní kultury v zahraničí i pro domácí aktivity, příprava mediálního plánu pro prezentaci aktivit ČLC a české knižní kultury a zahájení mediální spolupráce s kulturními a dalšími médii v ČR
 • příprava a realizace dlouhodobého edičního programu ČLC
 • vytvoření programové nabídky (autorská čtení, odborné semináře a diskuse) pro spolupracující instituce především v zahraničí
 • spolupráce na přípravě české účasti na zahraničních literárních festivalech, vytváření podmínek pro českou účast na zahraničních literárních událostech
 • zabezpečení provozu webových stránek, tj. přestavba portálu CzechLit.cz
 • aktivní spolupráce v rámci evropské sítě literárních center
 • tvorba koncepce české sekce ČLC a přípravy k zahájení její činnosti
 • spolupráce na přípravě programů na podporu čtenářství
III. období (2020-2022)

priority: zabezpečení standardního chodu ČLC a činnost české sekce ČLC, zřízení pracoviště v Brně v rámci rekonstruované budovy MZK, zajištění odpovídajících personálních a prostorových podmínek ČLC v Praze.

 • udržování kontinuity programů a úkolů ČLC zavedených v předchozích obdobích a jejich rozvíjení
 • ve spolupráci se státními (vč. hl. m. Prahy a města Brna) i nestátními institucemi a organizacemi vytvářejícími a podporujícími českou knižní kulturu připravit projekt k ustavení a zahájení provozu samostatného literárního domu
 • příprava strategického plánu pro účast ČR jako hlavního hosta na Frankfurtském knižním veletrhu a jeho vyjednávání s relevantními subjekty

 

4. Návaznost na strategické dokumenty
Ustanovení a strategické dokumenty

Vznik Českého literárního centra se děje v návaznosti na státní strategické dokumenty z oblasti kultury. Ty spolu s dlouhodobou potřebou odborné, profesní i široké veřejnosti ustavit instituci typu literárního domu či veřejné agentury prezentující a propagující českou knižní kulturu a literaturu vedly k založení Českého literárního centra.

 

Integrovaná strategie rozvoje kultury do roku 2020

Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020 vypracovaná Ministerstvem kultury ČR je rozvojový dokument definující některé klíčové projekty či programy resortu kultury, na něž by bylo třeba zaměřit pozornost a směřovat k nim i podporu
z fondů EU. Přihlíží zároveň ke strategii podpory kultury EU v programovém období 2014–2020. Definuje čtyři prioritní oblasti a formuluje možnosti a strategie vedoucí k dosažení prioritních cílů. České literární centrum naplňuje tyto specifické cíle:

Priorita č. 1. Kulturní bohatství

Opatření 1.3: Paměťové instituce
Specifický cíl: Naplnění vize Státní kulturní politiky, umožnit využití přínosů kultury, zvýraznit její význam, zlepšit úroveň ochrany a prezentace sbírek muzeí, fondů, knihoven a dalších paměťových institucí s cílem uvolnit potenciál pro rozvoj občanské společnosti, kreativity výzkumu a hospodářského rozvoje

Opatření 1.9: Osvěta a propagace
Specifický cíl: Zvýšit povědomí o hmotném i nehmotném kulturním dědictví, zlepšit využití potenciálu kulturního dědictví v oblasti cestovního ruchu a zefektivnit propagaci využitím ICT a vzájemnou spoluprací subjektů na regionální i meziregionální (přeshraniční) úrovni

Priorita č. 2: eCulture

Opatření 2.3: Činnosti veřejné povahy v oblasti kultury
Specifický cíl: Zajistit komunikační prostředí pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu v digitální podobě

Priorita č. 3: Kulturní a kreativní odvětví

Opatření 3.2: Kreativní kultura
Specifický cíl: Podpořit projekty živého umění, kulturního turismu, kulturně komunitních projektů a mimoškolního uměleckého vzdělávání

Priorita č. 4: Lidské zdroje

Opatření 4.4: Zaměstnanost
Specifický cíl: zavést systém zapojování studentů a absolventů středních a vysokých odborných a uměleckých škol do rozvoje kultury a podpořit vznik nových pracovních míst na trhu práce ve vazbě na kulturu a cestovní ruch

Z dokumentu vyplývá, že podpora kultury musí procházet napříč resorty a klíčovým bodem je navázání trvalé spolupráce, zejména mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jednou z problémových oblastí je „nedostatečné využívání hodnot kulturního bohatství ve vzdělávacím sektoru (např. systematické začleňování knihoven, muzeí a galerií do vzdělávacích a výchovných programů)“ (Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020, s. 30).

Koncepce Českého literárního centra synergii v oblasti literatury dokonale naplňuje, jelikož jednou z jeho priorit bude právě důraz na vzdělávání a napojení na síť knihoven skrze status ČLC jako samostatného pracoviště MZK, což je klíčovým prvkem jeho aplikace. Díky kooperaci s bohemistickými ústavy v ČR i v zahraničí bude prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí (zejména konferencí, workshopů, letních škol aj.) naplňována vize zapojení studentů do sektoru kultury již během studia a podpora absolventů na trhu práce.

 

Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě (Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů)

Ministerstvo kultury ČR vznikem Českého literárního centra reaguje na skutečnost, že tento typ instituce v ČR chybí, a zapojování se do sítě literárních center v EU i mimo EU je tak problematické. Budování takovýchto klastrů je jednou z priorit Evropské komise, jak vyplývá ze zmíněného Sdělení. Strategické cíle Evropské unie podporované i vytvářením odpovídajících finančních zdrojů v podobě rozvojových a strukturálních fondů EU tematizují podporu kulturní výměny a dialog napříč zeměmi. Na poli literatury dosud ČR neměla koordinátora těchto aktivit, a dopady v této oblasti tak byly roztříštěné.

České literární centrum tak bude naplňovat základní program definovaný ve výše uvedeném Sdělení:

 • podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu
 • podpora kultury, která je katalyzátorem tvořivosti, v rámci lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost
 • podpora kultury jako zásadního prvku mezinárodních vztahů Unie.

Evropská komise zároveň vyzývá členské státy k rozvíjení svých politik směrem k naplňování cílů v těchto oblastech, což dle tohoto Sdělení znamená zejména podporu mobility umělců a posílení „kulturního povědomí a vyjádření” (Sdělení s. 9). V naplňování této vize hraje dále zásadní roli vzdělávání a vytvoření partnerství mezi kulturními odvětvími na úrovni národní i mezinárodní.

 

Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu pro kulturu (2015-2018)

Také Rada EU stanovila v Pracovním plánu pro kulturu na roky 2015-2018 jako své priority mimo jiné podporu mezikulturního dialogu a mobility umělců, kulturních zaměstnanců a uměleckých děl. Prostředkem k dosažení těchto cílů je na straně EU zejména podpora projektových programových rámců (zejména Kreativní Evropa aj.), současně jsou vyzvány členské státy k přijetí opatření, jež by podpořila naplnění tohoto plánu, a to mimo jiné:

 • prosazovala čtení jako nástroj šíření znalostí, posilovala tvořivost, podporovala přístup ke kultuře a kulturní rozmanitosti a rozvíjela povědomí o evropské identitě
 • podporovala spolupráci se třetími zeměmi, zejména kandidátskými zeměmi, potenciálními kandidátskými zeměmi a zeměmi v rámci Evropské politiky sousedství a s příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti kultury, včetně Rady Evropy

V oblasti podpory literatury, její prezentace s národním, evropským i celosvětovým dosahem, společně se zapojením do sítě již etablovaných institucí tohoto typu, tvoří právě ČLC strategický prvek k jeho naplnění.

 

Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví

Dokument definuje podmínky, jež jsou nutné k rozvoji kulturních a tvůrčích odvětví. Zelená kniha je platformou k diskuzi o stavu kulturních a tvůrčích odvětví a představuje vize a záměry, jimiž by se EU chtěla ubírat k maximálnímu využití jejich potenciálu. Aby to bylo možné, je třeba:

 • vytvořit vhodné prostředky pro využití potenciálu, k čemuž je zapotřebí zvýšit schopnost experimentovat a inovovat a úspěšně podnikat, ulehčit přístup k financování a nabídce té správné kombinace dovedností
 • podpořit kulturní a tvůrčí odvětví – mimo jiné prostřednictvím zvýšené výměny a mobility
 • nastoupit cestu kreativního hospodářství s využitím pozitivních vedlejších účinků kulturních a tvůrčích odvětví v celé řadě hospodářských a sociálních kontextů

Součástí národních politik by měl být důraz na posilování vazby mezi vzděláváním, odbornou přípravou a kulturními odvětvími a na základě zkoumání této synergie stavět zásadu „společenské odpovědnosti“.
Seznam dokumentů:

 1. Programové prohlášení vlády ČR
 2. Plán implementace Státní kulturní politiky
 3. Důvodová zpráva SKP
 4. Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020
 5. Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví
 6. Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů: Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě
 7. Závěry Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o pracovním plánu pro kulturu (2015–2018)