Ilustrátoři

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP). PNP je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století do současnosti.
Zdeněk Sklenář (1910–1986)
Malíř, grafik, typograf.

Jeho volnou a ilustrační tvorbu zásadním způsobem ovlivnila návštěva Číny v 50. letech 20. století. Svůj originální malířský a grafický styl založil na syntéze evropské a čínské kulturní tradice, na propojení realismu s abstrakcí, východní kaligrafie s moderní malbou. Tento styl využil v ilustracích Starých řeckých bájí a pověstí od Eduarda Petišky. Sklenář vynikl zejména jako ilustrátor klasické čínské literatury a díky tomu také pozitivně vstoupil do historie soutěže nejkrásnějších knih. Za ilustrace ke knize Zpěvy staré Číny získal v roce 1967 v uvedené kategorii první cenu. Jedinečným způsobem ilustroval slavný čínský román Opičí král. Obě publikace vyšly po mnoha letech v reedicích a setkaly se s velkým ohlasem na výstavách v Pekingu a v Šanghaji.

sklenar

 

Zdenek Seydl (1916–1978)
Malíř, grafik, typograf, kostýmní výtvarník, scénograf.

Všestranný autor s velkou invencí. Svým pojetím celkově změnil tvar české knihy a výrazně zasáhl také do vývoje české ilustrace. Uplatnil zde osobité vidění světa podobné dětskému vnímání, smysl pro svobodnou hru a proměnlivý přístup k jednotlivým literárním předlohám. Rozvíjel osobitou formu grotesky a není divu, že mu vyhovovaly zejména náměty humorného, ironického a sarkastického charakteru. Nezapomenutelným způsobem ilustroval klasický francouzský burleskní román Gargantua a Pantagruel, básně Christiana Morgensterna nebo vlámskou románovou fresku Thyl Ulenspiegel.

seydl

 

Zdeněk Sýkora (1920–2011)
Malíř, grafik, autor realizací v architektuře.

Mezinárodně uznávaný tvůrce, který patřil k průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla. Byl předním představitelem geometrické abstrakce. Přestože ilustrace představuje jen dílčí kapitolu Sýkorovy tvorby, jeho působení v této oblasti bylo razantní a objevné. V roce 1999 zahájil spolupráci s nakladatelstvím Aulos, pro které vytvořil barevné serigrafie k několika bibliofiliím. Překročil hranice tradičního chápání tohoto žánru, spojil abstraktní formu s klasickými díly české poezie. Kongeniálně ilustroval Písně kosmické Jana Nerudy a Máj Karla Hynka Máchy. Vytvořil jedinečný grafický ekvivalent dialogu dvou astrofyziků Hawkinga a Penrose v knize Povaha prostoru a času.

sykora

 

Stanislav Kolíbal (* 1925)
Malíř, grafik, sochař, scénograf, konceptuální umělec.

Oblast české knižní ilustrace obohatil nadčasovým pojetím. Jeho novátorské pojetí ilustrace knihy Strom pohádek z celého světa (1958–59) vyvolalo bouřlivou diskusi. Odklonil se od tradicionalismu, popisnosti a fotografismu. Pojetí ilustrace založil na zkratce a náznaku, vyjádření klíčových momentů děje, zachycení akce a navození určitého pocitu. Prostřednictvím ilustrace vybízí diváka k dialogu a dává mu prostor pro vlastní představivost. Ke každé literární předloze přistupuje odlišným způsobem, vždy hledá jiné řešení, kterým by co nejlépe vystihl podstatu textu.

kolibal

 

Květa Pacovská (* 1928)
Malířka, sochařka, grafička, ilustrátorka, grafická designéra, konceptuální umělkyně.

V 80. letech 20. století se věnovala hlavně ilustraci dětské knihy. Už tehdy zaujala nekonvenčním přístupem. Její výrazné plošně stylizované ilustrace založené na neotřelé imaginaci doprovázejí řadu knih pro děti, které graficky upravil Milan Grygar. Po roce 1989 se prosadila v zahraničí především jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé. V této oblasti se jí dostalo nejvyšších světových ocenění (Cena H. Ch. Andersena, 1992, Goldene Letter /Nejkrásnější kniha světa/, 1993). Od 90. let příležitostně spolupracuje s nakladatelstvím Aulos, ve kterém dostává prostor pro svůj komplexní experimentální přístup ke knize.

pacovska

 

Jiří Šalamoun (* 1935)
Grafik, ilustrátor, typograf, autor animovaných filmů.

Knižní ilustrace představuje těžiště jeho tvůrčí činnosti. Základním výrazovým prostředkem je kresba vyznačující se specifickou groteskní stylizací opírající se o záměrný naivismus. Mnoho podnětů čerpá z projevů tradiční lidové zábavy typu karnevalové, pouťové a jarmareční produkce. Současně je mu blízký film – zejména filmová groteska. V ilustraci proto uplatňuje některé typicky filmové postupy, jako např. fázování děje, dramatickou gradaci, vkládání scén, střih, akčnost, důraz na gesto a mimiku figur. Realizoval stovky ilustračních kreseb, které doprovázejí širokou škálu literárních děl světové i české literatury pro čtenáře všech věkových kategorií.

salamoun

 

František Skála jr. (* 1956)
Malíř, sochař, ilustrátor, hudebník, performer.

Ilustrací se zabývá od počátku 80. let 20. století. Je mu blízká ilustrace dětské knihy, která umožňuje využít smysl pro spontánní hru, bohatou imaginaci, poetickou originalitu, spojit reálné a snové prvky. Vytváří magické obrazy plné tajemství, které evokují vzpomínky na dětství a které dávají prostor pro domýšlení a další rozvíjení představ.

František Skála je také autorem jednoho z prvních novodobých českých komiksů nazvaného Velké putování Vlase a Brady, jenž vyšel v nakladatelství Albatros v roce 1989 a který byl v roce 2007 adaptován do podoby loutkové inscenace.

Ilustroval celkem přes dvacet knih, z nichž mnohé získaly prestižní ocenění v Česku i zahraničí.

skala

 

Michal Cihlář (* 1960)
Grafik, ilustrátor, typograf, kolážista, fotograf, autor instalací.

Jako hlavní vyjadřovací prostředek si zvolil tradiční a pracnou techniku mnohobarevného linorytu a právě toto médium využívá také v ilustraci. Klade důraz na precizní zvládnutí technologie a po stránce stylové mu vyhovuje krajně realistický přístup. Detailní zobrazení fragmentů reality však obsahuje i fantastické prvky, případně vtipné narážky, což obrazu dodává jisté napětí nebo specificky humorný výraz.

Jeho ilustrační tvorba doprovází literaturu prozaického charakteru, má ale široký rozsah od doprovodu souboru povídek Salmana Rushdieho po cestopisné publikace pro dospělé i děti.

cihlar

 

Petr Nikl (* 1960)
Malíř, grafik, ilustrátor, autor instalací, vizuální umělec.

V ilustraci mu nejde o přepis, komentář nebo interpretaci textu, ale organické prolnutí dvou světů – složky literární a výtvarné. Základním principem jeho tvorby je nepřetržitá spontánní hra. Ilustraci považuje za rovnocenný ekvivalent literární předlohy, proto při této práci potřebuje svobodu nutnou k samostatnému vyjádření. Knihu chápe jako umělecký objekt, jako komplexní médium, které působí na všechny smysly. Zásadní práce vytvořil v oblasti autorské knihy pro děti i jejich rodiče. Důležitou roli v tomto směru sehrálo nakladatelství Meander, které vydalo sérii nevšedních autorských knih Petra Nikla, ve kterých se realizoval současně jako spisovatel i výtvarník.

nikl

 

Chrudoš Valoušek (* 1960)
Grafik, ilustrátor, malíř, sochař, správce depozitáře.

Patří k autorům se smyslem pro groteskní stránky lidské existence. Jeho pohled na svět je pronikavý, přímočarý, drzý a provokativní. Intenzivně se věnuje linorytu a dřevořezu a v rámci těchto technik se vyhranil jeho typický rukopis – robustní, založený na ostře řezaných liniích a pestrobarevných barevných plochách. Způsob zobrazení má cosi společného s původním kulturou indiánů a Eskymáků a odkazuje i k expresivním tendencím umělecké moderny. Ve stejném stylu realizuje atypické, většinou celostránkové ilustrace k cizím i vlastním textům. Do autorských knih začleňuje vlastnoručně vyřezávané písmo. Je kmenovým autorem nakladatelství Baobab a také díky této spolupráci se mu dostalo řady významných ocenění za knižní ilustraci.

valousek

Tuto stránku vám přinášíme ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví (PNP). PNP je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích od 18. století do současnosti.