The Moravian Library announces a new resident artist scheme to support Belarusian writers

Абвестка па-беларуску ніжэй / Объявление по-русски ниже

CLC-MZK logo

The Moravian Regional Library – Czech Literary Centre Section is happy to launch, together with the Embassy of Independent Belarusian Culture at the Centre for Experimental Theatre in Brno, a call for artist-in-residence grant applications to support Belarusian writers.

Eligible authors have the opportunity of spending four weeks in Prague or Brno studying, writing, or both. Successful applicants in Brno will also have unlimited access to the Moravian Library’s resources. The present call is not limited by the author’s age or citizenship. Any man or woman of letters writing in Belarusian or Russian is eligible for funding; they must have at least one published book of prose/poetry or a theatre play already performed. Applicants may submit applications until 15 March 2021 (Monday). The artist-in-residence grant will be provided to one author to stay in Brno and another author to stay in Prague from 15 May to 15 June 2021.

The stays, at least as we are arranging them, aim at making the process of understanding and learning about each other more intense; hence our emphasis on involving successful applicants in literary life. Everything else follows, whether it relates to the role of literature in society, the social responsibility of the writer, updates on the topics that unite or divide us and for which literature seeks forms of expression or a simple human act of showing interest in each other. Then all you need to do is to make sure that this stay is just the beginning of a rather long-standing process of attention. This is what we are looking for in particular,” said prof. Tomáš Kubíček, Moravian Library director.

“A couple of weeks ago, we at the Centre for Experimental Theatre established what was named the Embassy of Independent Belarusian Culture. Its aim is to initiate cooperation with independent Belarusian artists and groups who are currently being severely suppressed in their home country. We are happy to see that our initiative has resulted in cooperation with the Czech Literary Centre and the announcement of a call for artist-in-residence grant applications to support two Belarusian authors. I believe that these activities make real sense and are of enormous importance,” adds Miroslav Oščatka, Director of the Centre for Experimental Theatre.

Go to www.czechlit.cz/cz/rezidencni-pobyty-clc-pro-beloruske-spisovatele/ for all information on the stays and the documents for submitting an application.


Рэзідэнцыі Чэшскага літаратурнага цэнтра

Мараўская земская бібліятэка ў Брне – секцыя Чэшскі літаратурны цэнтр у супрацоўніцтве з Амбасадай незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра ў Брне абвяшчаюць конкурсны адбор на рэзідэнцыі ў Брне і Празе.

Рэзідэнцыі для беларускіх пісьменніц/каў

Беларускім пісьменніцам/кам прызначаны 2 творчыя або навуковыя рэзідэнцыі працягласцю 4 тыдні ў Празе або Брне (у Брне рэзідэнты да таго ж маюць неабмежаваны доступ да фондаў Мараўскай земскай бібліятэкі). Заяўкі могуць падаваць аўтары/кі, якія пішуць на беларускай ці рускай мове, па ўзросце ці грамадзянстве абмежаванняў няма. Мэты рэзідэнцыі – даць яе ўдзельніку/цы час і прастору для творчасці, а чэшскай культурнай супольнасці ўмагчыміць знаёмства з сучаснай беларускай літаратурнай сцэнай. Аўтар/ка павінен/на быць гатовы/ая ўдзельнічаць у мясцовым літаратурным жыцці (удзельнічаць у мерапрыемствах, зладжаных ці падтрыманых арганізатарам рэзідэнцыі).

Умовы:

 • прынамсі адна выдадзеная кніга паэзіі, прозы або пастаўленая п’еса

Тэрміны для прыёму заявак:

 • 15. 03. 2021
  (вынікі будуць абвешчаны 25. 03. 2021)

Тэрмін рэзідэнцыі: 15. 05. – 15. 06. 2021

Месца: Прага / Брно

Рэзідэнту/цы аплачваецца:

 • стыпендыя ў памеры 250 еўра на тыдзень (або 6500 чэшскіх крон на тыдзень, калі заяўнік не валодае еўравым рахункам або хоча атрымаць стыпендыю гатоўкай па прыездзе ў Чэшскую Рэспубліку)
 • пражыванне ў рэзідэнцыйнай кватэры
 • выдаткі на прыезд на рэзідэнцыю і вяртанне дадому

Дакументы для ўдзелу ў конкурсе (па-руску ці па-беларуску ў тэкставым фармаце або ў pdf):

Іншыя ўмовы арганізатара рэзідэнцыі прыводзяцца ў фармуляры заяўкі і маюць для ўдзельніка конкурснага адбору абавязковы характар.

Пакеты дакументаў дасылайце ў электронным выглядзе на адрас residencies@czechlit.cz, пазначыўшы прадмет: “Літаратурная рэзідэнцыя – Беларусь: прозвішча”.


Резиденции Чешского литературного центра

Моравская земская библиотека в Брно – секция Чешский литературный центр, в сотрудничестве с Амбасадой независимой беларусской культуры пры Центре экспериментального театра в Брно абъявляют конкурсный отбор на резиденции в Брно и Праге.

Резиденции для беларусских писателей/писательниц

Для беларусских писателей/писательниц выписываются 2 творческие или научные резиденции продолжительностью 4 недели в Праге или Брно (в Брно, к тому же, резиденты имеют неограниченный доступ к фондам Моравской земской библиотеки). Заявки могут подавать авторы/ки, пишущие на беларусском или русском языке, по возрасту или гражданству ограничений нет. Цели резиденции – предоставить её участникам время и простор для творчества, а чешскому культурному сообществу – возможность познакомиться с современной беларусской литературной сценой. Автор/ка должен/должна быть готов/а участвовать в местной литературной жизни (принимать участие в мероприятиях, проводимых или поддержанных организатором резиденции).

Условия:

 • как минимум одна изданная книга поэзии, прозы или поставленная пьеса

Сроки для подачи заявок:

 • 15. 03. 2021
  (результаты будут объявлены 25. 03. 2021)

Срок резиденции: 15. 05. – 15. 06. 2021

Место: Прага / Брно

Резиденту/ке оплачивается:

 • стипендия в размере 250 евро в неделю (или 6500 чешских крон в неделю, в случае если участник не владеет счётом в евро или желает получить стипендию наличными по прибытии в Чешскую Республику)
 • проживание в резиденционной квартире
 • расходы на приезд на резиденцию и возвращение домой

Документы для участия в конкурсе (на беларусском или русском языке в текстовом формате или в pdf):

Другие условия организатора резиденции указаны в формуляре заявки и являются для участника конкурсного отбора обязательными.

Пакеты документов присылайте в электронном виде на адрес residencies@czechlit.cz с пометкой в предмете: “Литературная резиденция – Беларусь: фамилия”.

CzechLit