Otevřená výzva: rezidenční pobyty ČLC pro běloruské spisovatele

Абвестка па-беларуску ніжэй / Объявление по-русски ниже

CLC-MZK logo

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyty v Brně a v Praze.

Pobyty pro běloruské spisovatele

Dvěma běloruským spisovatelům jsou určeny studijní a tvůrčí rezidenční pobyty v délce čtyř týdnů v Praze nebo Brně (v Brně mají rezidenti navíc možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny). Jeden rezident bude pobývat v Praze, druhý v Brně. Výzva není omezena věkem, ani státním občanstvím autora a je určena pro autory píšící bělorusky nebo rusky. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum a umožnit české kulturní veřejnosti, aby se seznámila se současnou běloruskou literární scénou. Autor by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem).

Podmínky:

 • nejméně jedna vydaná kniha poezie, prózy či uvedená divadelní hra

Termín pro zaslání přihlášek:

 • 15. 3. 2021
  (výsledky budou oznámeny 25. 3. 2021)

Místo: Praha / Brno

Termín rezidence: 15. 5. 2021 – 15. 6. 2021

Rezidentovi je hrazeno:

 • stipendium ve výši 250 EUR na týden (popř. 6500 CZK na týden, pakliže žadatel má jiný než eurový účet nebo mu stipendium bude vyplaceno v hotovosti v ČR)
 • ubytování v rezidenčním bytě
 • cestovní náklady spojené s cestou na rezidenci a zpět

Dokumenty pro přihlášení (v ruštině nebo běloruštině v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář
 • motivační dopis (cca 300 slov)
 • strukturovaný životopis
 • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Literární rezidence – Bělorusko: jméno

Ke stažení:

 • přihlašovací formulář v ruštině (ke stažení ZDE)
 • přihlašovací formulář v běloruštině (ke stažení ZDE)
 • přihlašovací formulář v češtině (ke stažení ZDE)
 • text rezidenční výzvy v ruštině (ke stažení ZDE)
 • text rezidenční výzvy v běloruštině (ke stažení ZDE)

Рэзідэнцыі Чэшскага літаратурнага цэнтра

Мараўская земская бібліятэка ў Брне – секцыя Чэшскі літаратурны цэнтр у супрацоўніцтве з Амбасадай незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра ў Брне абвяшчаюць конкурсны адбор на рэзідэнцыі ў Брне і Празе.

Рэзідэнцыі для беларускіх пісьменніц/каў

Беларускім пісьменніцам/кам прызначаны 2 творчыя або навуковыя рэзідэнцыі працягласцю 4 тыдні ў Празе або Брне (у Брне рэзідэнты да таго ж маюць неабмежаваны доступ да фондаў Мараўскай земскай бібліятэкі). Заяўкі могуць падаваць аўтары/кі, якія пішуць на беларускай ці рускай мове, па ўзросце ці грамадзянстве абмежаванняў няма. Мэты рэзідэнцыі – даць яе ўдзельніку/цы час і прастору для творчасці, а чэшскай культурнай супольнасці ўмагчыміць знаёмства з сучаснай беларускай літаратурнай сцэнай. Аўтар/ка павінен/на быць гатовы/ая ўдзельнічаць у мясцовым літаратурным жыцці (удзельнічаць у мерапрыемствах, зладжаных ці падтрыманых арганізатарам рэзідэнцыі).

Умовы:

 • прынамсі адна выдадзеная кніга паэзіі, прозы або пастаўленая п’еса

Тэрміны для прыёму заявак:

 • 15. 03. 2021
  (вынікі будуць абвешчаны 25. 03. 2021)

Тэрмін рэзідэнцыі: 15. 05. – 15. 06. 2021

Месца: Прага / Брно

Рэзідэнту/цы аплачваецца:

 • стыпендыя ў памеры 250 еўра на тыдзень (або 6500 чэшскіх крон на тыдзень, калі заяўнік не валодае еўравым рахункам або хоча атрымаць стыпендыю гатоўкай па прыездзе ў Чэшскую Рэспубліку)
 • пражыванне ў рэзідэнцыйнай кватэры
 • выдаткі на прыезд на рэзідэнцыю і вяртанне дадому

Дакументы для ўдзелу ў конкурсе (па-руску ці па-беларуску ў тэкставым фармаце або ў pdf):

Іншыя ўмовы арганізатара рэзідэнцыі прыводзяцца ў фармуляры заяўкі і маюць для ўдзельніка конкурснага адбору абавязковы характар.

Пакеты дакументаў дасылайце ў электронным выглядзе на адрас residencies@czechlit.cz, пазначыўшы прадмет: “Літаратурная рэзідэнцыя – Беларусь: прозвішча”.


Резиденции Чешского литературного центра

Моравская земская библиотека в Брно – секция Чешский литературный центр, в сотрудничестве с Амбасадой независимой беларусской культуры пры Центре экспериментального театра в Брно абъявляют конкурсный отбор на резиденции в Брно и Праге.

Резиденции для беларусских писателей/писательниц

Для беларусских писателей/писательниц выписываются 2 творческие или научные резиденции продолжительностью 4 недели в Праге или Брно (в Брно, к тому же, резиденты имеют неограниченный доступ к фондам Моравской земской библиотеки). Заявки могут подавать авторы/ки, пишущие на беларусском или русском языке, по возрасту или гражданству ограничений нет. Цели резиденции – предоставить её участникам время и простор для творчества, а чешскому культурному сообществу – возможность познакомиться с современной беларусской литературной сценой. Автор/ка должен/должна быть готов/а участвовать в местной литературной жизни (принимать участие в мероприятиях, проводимых или поддержанных организатором резиденции).

Условия:

 • как минимум одна изданная книга поэзии, прозы или поставленная пьеса

Сроки для подачи заявок:

 • 15. 03. 2021
  (результаты будут объявлены 25. 03. 2021)

Срок резиденции: 15. 05. – 15. 06. 2021

Место: Прага / Брно

Резиденту/ке оплачивается:

 • стипендия в размере 250 евро в неделю (или 6500 чешских крон в неделю, в случае если участник не владеет счётом в евро или желает получить стипендию наличными по прибытии в Чешскую Республику)
 • проживание в резиденционной квартире
 • расходы на приезд на резиденцию и возвращение домой

Документы для участия в конкурсе (на беларусском или русском языке в текстовом формате или в pdf):

Другие условия организатора резиденции указаны в формуляре заявки и являются для участника конкурсного отбора обязательными.

Пакеты документов присылайте в электронном виде на адрес residencies@czechlit.cz с пометкой в предмете: “Литературная резиденция – Беларусь: фамилия”.

CzechLit