Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo

Do středy 31. května 2017 mohou být podány návrhy na udělení Státních cen.

Ocenění, Zprávy

ministerstvo-kultury

Státní ceny jsou udělovány k ohodnocení původního nebo přeloženého literárního díla vydaného v roce 2017 nebo v roce předešlém.
Státní cenu je také možné udělit za dosavadní literární tvorbu nebo dosavadní činnost autora v oblasti překladu literárních děl.
Státní ceny tvoří diplom a finanční ohodnocení ve výši 300 000 Kč.

Návrhy fyzických či právnických osob mohou být zaslány e-mailem nebo poštou na zde uvedenou adresu a musí obsahovat jméno, příjmení, místo trvalého pobytu autora díla či autora překladu, charakteristiku osoby a díla a zdůvodnění návrhu.

Ministerstvo kultury ČR
Oddělení literatury a knihoven
Mgr. Radim Kopáč
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1
T: +420 257 085 221
E: radim.kopac@mkcr.cz

Ceny budou slavnostně předány 28. října 2017.

CzechLit