Cena Susanny Roth

Česká centra (dále “ČC”) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně (dále “ČLC”), vyhlašují 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen “soutěž”) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále “ČCZ”) a zastupitelských úřadů ČR (dále “ZÚ”), resp. těch ČC a ZÚ, která se 5. ročníku soutěže účastní (dále “teritorium/teritoria”).

Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva bude v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran příslušných ČCZ a ZÚ či dalších dostupných komunikačních kanálů a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 13 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2016 do listopadu 2017 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC.

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do 5. ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Výjimkou pro rok 2018 je pouze Německo, kde mohou být oceněni až dva nejlepší účastníci místního kola soutěže. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

Soutěž se řídí předem stanovenými pravidly, kterými disponuje každé zúčastněné ČCZ či ZÚ. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pro případ sporu je příslušný obecný český soud podle sídla ČC.

 

Zúčastněná teritoria

Česká centra: Bulharsko, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Německo, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina, Velká Británie

Zastupitelské úřady ČR: Bělorusko, Chorvatsko, Litva, Makedonie, Srbsko

 

Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Karla Veselého BombaFunk (nakl. BiggBoss, 2017). Soutěžním textem k překladu je kapitola 6 (str. 104-118) o rozsahu cca 13 normostran.

 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Karla Veselého BombaFunk (kapitola 6, str. 104-118) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2018 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se 5. ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

 

Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2018

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2018

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2018

 

Kontaktní osoby

Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz

Jack Coling, České literární centrum, E: jack.coling@czechlit.cz

Karel Veselý

Karel Veselý (* 1976) je hudební publicista, propagátor a teoretik českého i světového hip-hopu a moderní elektronické hudby. Dlouhodobě spolupracuje s rozhlasovou stanicí ČRo-Radio Wave, online deníkem Aktuálně.cz nebo kulturním časopisem A2. Bomba★Funk je jeho prozaický debut.
(Foto: archiv autora)

Bomba★Funk

Surreálná groteska Bomba★Funk (BiggBoss, 2017) vypráví příběh fiktivní funkové kapely, kterou na samotném konci komunismu nechal sestavit prezident Gustáv Husák. Pod rukama oddaného svazáka Jiřího vyroste skupina Funky Leninz, jež má svými ryčnými, optimistickými písněmi znovu zažehnout ducha revoluce.
Organizátoři