Cena Susanny Roth

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále „ČLC“), vyhlašují sedmý ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále „ČCZ“) a zastupitelských úřadů ČR (dále „ZÚ“), resp. těch ČC a ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní (dále „teritorium/teritoria“).

Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva bude v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran příslušných ČCZ a ZÚ či dalších dostupných komunikačních kanálů, a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 20 normostran z knihy vydané v období od prosince 2019 do listopadu 2020 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČLC a ČC.

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

Soutěž se řídí předem stanovenými pravidly, kterými disponuje každé zúčastněné ČCZ či ZÚ. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pro případ sporu je příslušný obecný český soud podle sídla ČC.

  • Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašována v teritoriích Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie. Další teritoria se mohou přihlašovat ještě během prosince 2020.

  • Text k překladu

Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran.

Soutěžní text je ke stažení ZDE.

  • Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

  • Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ, a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii
vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 15. dubna 2021 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

  • Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2021 15. dubna 2021 (uzávěrka byla posunuta)
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2021

  • Kontaktní osoby v ČR

Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz
Jan Zikmund, České literární centrum, E: jan.zikmund@czechlit.cz

Lenka Elbe (1979) žije v Praze, kde vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a fotografii.

Hrdinou románu Uranova je padesátník, Angličan Henry Robotham, jehož přítelkyně Angela se během pátrání po českých předcích v srpnu 1968 propadla v Jáchymově do země a beze stopy zmizela. Třicet let poté se do města uranu, stříbra i hrůzných politických zločinů Henry na doporučení terapeuta vrací. Činí tak, aby jednou provždy skoncoval s traumatem, které tři dekády tíží jeho duši. Na cestě do porevoluční České republiky jej doprovází neurotická partnerka Suzanne.

Společně se po několika humorných příjezdových patáliích ocitají v hotelu pojmenovaném po slavné objevitelce radia a polonia Marie Curie-Sklodowské, kde pracuje charismatická a podivná doktorka Estely Hansové. A právě někde tam začíná zdařilý literární experiment s prvky fantasy, absurdna i hororu.

Organizátoři