Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě

Mezinárodní konference na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity

Zprávy

Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a sídlo Filozofické fakulty. Foto: Wikipedie

Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a sídlo Filozofické fakulty. Foto: Wikipedie

Literární věda se tradičně soustředí především na zkoumání literárních děl a jejich genetických a vývojových souvislostí a stranou obvykle zůstává to, co je pro existenci literatury neméně významné – zkoumání její recepce. Dvojnásob významné je to u literárního díla v cizojazyčném prostředí, ve kterém dílo začíná žít a rezonovat zpravidla až po vydání jeho překladu. Zásadní roli přitom hraje skutečnost, zda se podaří u potenciálních čtenářů rozšířit povědomí o existenci díla a touhu si jej přečíst. V jejich porozumění a ocenění díla pak nepochybně hraje roli odlišný kulturní kontext, ve kterém tyto akty probíhají, stejně jako paratextové zprostředkování díla.

Mezinárodní konference „Světová literatura v Čechách – česká literatura ve světě“ si klade za cíl identifikovat faktory, které hrají roli při komunikaci mezi světovou a českou literaturou, a zasadit je do širšího teoretického rámce přenosu kultury, zmapovat teoretické a metodologické otázky výzkumu recepce, ohledat život konkrétních děl v cizím prostředí i související problematiku jejich překládání, vydávání, interpretačního zprostředkování a propagace.

Přivítáme příspěvky reflektující následující tematické okruhy:

• možnosti a limity zkoumání života uměleckého díla z hlediska literární teorie
• možnosti a limity zkoumání života uměleckého díla z hlediska literární historie
• život děl světové literatury v Čechách
• život děl české literatury ve světě
• otázky překladu a vydávání literatury v cizojazyčném prostředí
• propagace literatury v éře internetu

Konference se uskuteční 11. a 12. listopadu 2020 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (Branišovská 31a, České Budějovice).

Jednacími jazyky konference budou čeština a angličtina. Abstrakty v rozsahu do 300 slov posílejte nejpozději do 20. září 2020 na adresu: dskalicky@ff.jcu.cz.

Informace o akceptování Vašeho příspěvku Vám bude zaslána nejpozději do 30. září 2020.

Konferenční poplatek: 1.500, — Kč (o podrobnostech týkajících se jeho úhrady budete informováni spolu s informací o akceptování Vašeho příspěvku).

Organizační výbor konference:
prof. Vladimír Papoušek, CSc.
prof. Tomáš Kubíček, Ph.D.
doc. Ladislav Nagy, Ph.D.
Mgr. David Skalický, Ph.D.

CzechLit