Výběrové řízení na pozici vedoucího Českého literárního centra

České literární centrum zahájí činnost 1. ledna 2017 .

Zprávy

opened-book

Na základě rozhodnutí ministra kultury ČR Daniela Hermana a změnou zřizovací listiny Moravské zemské knihovny ze dne 25. 11. 2016 došlo k zahájení činností, které by měly vést k ustanovení Českého literárního centra (ČLC), jež svoji práci zahájí ke dni 1. 1. 2017. V nejbližší době bude na základě výběrového řízení vybrán vedoucí centra a souběžně bude sestavena Rada ČLC. V Radě, která by se měla významně podílet na profilování práce ČLC, zasednou zástupci klíčových institucí literárního provozu.

České literární centrum se bude rozvíjet především v následujících oblastech:

1. propagace české literatury v zahraničí formou organizace české účasti na zahraničních veletrzích a formou spolupráce se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli, literárními agenty;
2. spolupráce s literárními agenturami, které se zaměřují na vyjednávání autorských práv a jejich prodej zahraničním nakladatelům; spolupráce se zahraničními vydavatelstvími, kulturními a vzdělávacími organizacemi a institucemi na synergii propagace české literární a knižní kultury;
3. organizace rezidenčních pobytů českých autorů v zahraničních literárních centrech/domech a zajišťování rezidenčních pobytů zahraničním překladatelům, bohemistům, nakladatelům, literárním agentům, badatelům a dalším kulturně činným osobám se zájmem o českou kulturu a její propagaci, organizace stipendijních pobytů překladatelů a bohemistů ze zahraničí v České republice a studijních či tvůrčích cest českých spisovatelů v zahraničí;
4. příprava a realizace systémového řešení propagace české kultury ve formě tištěných a virtuálních materiálů;
5. aktivní navazování kontaktů se zahraničními partnery za účelem souvislé a široké propagace české literatury a kultury (nakladatelé, novináři, lektoři, studenti bohemistiky, literární centra/domy a kulturní instituce ad.);
6. organizování literárních seminářů, autorských čtení, literárních výstav, vysílání českých spisovatelů na festivaly, veletrhy a další akce v zahraničí;
7. organizování a spoluorganizování literárních kolokvií a konferencí;
8. spolupráce s českými univerzitními pracovišti vzdělávajícími studenty české literatury a se sítí Českých center ve světě;
9. propojování pracovišť i jednotlivců, kteří mají zájem na rozvoji české knižní kultury a literatury, ČLC pro ně vytváří logistické zázemí;
10. zajišťování vzdělávacích kurzů rozvíjejících kreativní potenciál literárních textů pro vzdělávání a praktickou výuku a reflektujících význam literatury v kontextu kulturním a společenském; tyto kurzy budou určeny pro učitele české literatury, odborné knihovníky veřejných knihoven i širokou veřejnost;
11. provoz internetového portálu o literárním dění v České republice určeného především k prezentaci české literatury, českých autorů a aktuálního literárního života směrem do zahraničí;
12. spolupráce se sítí veřejných knihoven na výstavní a prezentační činnosti směřující k propagaci české literatury a rozvoji kreativního a kritického čtenářství;
13. role informačního a kulturního centra pro odbornou a profesní veřejnost

Moravská zemská knihovna vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího Českého literárního centra.

Popis pracovní pozice:

– organizace chodu Českého literárního centra se sídlem v Praze
– odpovědnost za prezentaci české knižní kultury doma i v zahraničí
– spolupráce s příslušnými subjekty na propagaci české knižní kultury
– řešení koncepčních otázek v oblasti národní sekce, koordinování plánu aktivit centra na domácí scéně (semináře, přednášky, autorská čtení, konference a podobné aktivity)
– řešení koncepčních otázek spojených s propagací české literatury a čtenářství

Požadavky:

– vysokoškolské vzdělání
– minimálně tříletá praxe v řídící funkci, popřípadě obdobná zkušenost manažerská či organizační
– aktivní znalost angličtiny a alespoň jednoho dalšího světového jazyka
– výborná orientace v oblasti kultury a mezinárodních vztahů, především v současné české literatuře a jejím exportu
– zkušenost s prezentací literárních akcí většího rozměru doma i v zahraničí
– reprezentativní vystupování
– koordinační schopnosti, časová flexibilita, aktivní přístup, schopnost vést a motivovat kolektiv
– samostatnost, zvládání zátěže
– základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
– nástup od ledna 2017

Kvalifikační požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

– strukturovaný životopis
– motivační dopis
– souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
– ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
– originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
– negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971)
– přehled pořádaných kulturních aktivit s komentářem za posledních 5 let (např. literární akce většího rozměru, pořádání konferencí většího rozměru, pořádání vzdělávacích programů atd.)
– návrh koncepce Českého literárního centra

Kontaktní adresa pro zasílání podkladů:

Moravská zemská knihovna v Brně
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČLC
Kounicova 65a
601 87 Brno
Termín doručení:
12. 12. 2016

CzechLit