Cena Susanny Roth 2022 – výzva

Osmý ročník soutěže pro překladatele z češtiny

Soutěže, Zprávy

Spisovatel Elsa Aids, autor soutěžního textu Ceny Susanny Roth 2022. Foto: Zone

Spisovatel Elsa Aids, autor soutěžního textu Ceny Susanny Roth 2022. Foto: Zone

Česká centra (dále „ČC“) a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny (dále „ČLC“), vyhlašují 8. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (dále jen „soutěž“) určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka ve věku do 40 let (ročníky 1982 a mladší).

Susanna_Roth_base_final-1024x205

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center (dále „ČCZ“) a zastupitelských úřadů ČR (dále „ZÚ“), resp. těch ČC a ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní (dále „teritorium/teritoria“).

Účastníci soutěže se řídí samostatnou detailní výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva bude v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stran příslušných ČCZ a ZÚ či dalších dostupných komunikačních kanálů, a to v jazycích, které jsou pro tato teritoria úřední.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu do 20 normostran z knihy vydané v období od prosince 2020 do listopadu 2021 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČLC a ČC.

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

Soutěž se řídí předem stanovenými pravidly, kterými disponuje každé zúčastněné ČCZ či ZÚ. Pravidla soutěže se řídí českým právním řádem. Pro případ sporu je příslušný obecný český soud podle sídla ČC.

  • Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašována v teritoriích Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie. Další teritoria se mohou přihlašovat ještě během prosince 2021.

  • Text k překladu

Odborná porota vybrala knihu Elsy Aidse Přípravy na všechno (nakl. FRA, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 22-47 (str. 22 od odstavce začínajícího větou Rád bych prožil nějaký příběh; str. 47 až do verše Nebo jsem tehdy na nic nemyslel?) o rozsahu cca 18 normostran.

Soutěžní text je ke stažení ZDE.Elsa-Aids-Pripravy-na-vsechno-obalka-1

  • Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

  • Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Elsy Aidse Přípravy na všechno (nakl. Fra, 2020) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ, a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2022 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

  • Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2022
Zveřejnění výsledků: do 31. května 2022
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2022

  • Kontaktní osoby v ČR

Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz
Jan Zikmund, České literární centrum, E: jan.zikmund@czechlit.cz

CzechLit