Podpora mobility v oblasti české literatury jaro 2018

Organizátoři zahraničních i domácích akcí a autoři mohou žádat o podporu výjezdu na období 1.2.2018–14.5.2018.

Granty, stipendia...

loga na web_modra

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, (dále jen MZK) vyhlašuje program na podporu výjezdů v oblasti české literatury na období od 1. 2. 2018 do 14. 5. 2018 na literární akce (festivaly, čtení, křty, přednášky, debaty apod.).

Uzávěrka pro zaslání žádostí je 31. 12. 2017

Organizátor/ka

Finanční podpora může pokrývat maximálně 70% celkových nákladů na akci a její přidělení a výši posuzuje komise mobility ČLC a tato dává doporučení MZK k poskytnutí podpory. Podporu lze žádat na autorský honorář, cestovné, stravné, ubytování, propagaci, náklady na tlumočení a náklady na moderaci akce. Bude-li organizátorovi podpora přiznána, může obdržet 40% přiznané podpory před akcí (na základě faktury, ke které bude přiložena kopie propagačního materiálu/internetové stránky či jiná forma prokazující účast autora na akci), 60% pak po akci na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem), nebo ve výši 100% přiznané podpory až po konání akce na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s organizátorem).

Řádně vyplněný formulář žádosti v češtině, slovenštině nebo v angličtině (ke stažení ZDE) včetně rozpočtu zasílejte prosím na adresu info@czechlit.cz s předmětem „Žádost o podporu cesty: jméno autora/ky (žadatel)“. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Autor/ka

Finanční podpora může pokrývat až 100% celkových nákladů. Autor/ka má možnost žádat o honorář, cestovné a stravné. Podmínkou žádosti je, že organizátor akce musí autorovi zajistit adekvátní ubytování (tj. nikoli na náklady MZK). Tato skutečnost musí být smluvně potvrzena mezi autorem a organizátorem akce. Organizátor akce dále musí souhlasit s uveřejněním loga ČLC a MZK ve svých tiskových a propagačních materiálech, tento souhlas autor musí prokázat při podání žádosti. Součástí žádosti autora/ky musí být zvací dopis organizátora akce.

O přidělení podpory a její výši rozhoduje komise mobility ČLC. Autorovi bude proplaceno až 50% celkové udělené podpory na základě žádosti o vyplacení 50 % přiznané částky do 15 dnů od prezentace plánované akce v materiálech pořadatele (na základě dokladu potvrzujícího vynaložení nákladů na cestovné, ke kterému bude přiložena kopie materiálu/ webové stránky či jiná forma prokazující účast autora na akci) a zbývajících 50% na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s autorem), nebo v plné výši přiznané podpory po konání akce na základě závěrečné zprávy, vyúčtování a dokumentace (pravidla pro obsah těchto dokumentů stanoví MZK ve smlouvě s autorem).

Řádně vyplněný formulář žádosti (ke stažení ZDE) zasílejte prosím na adresu info@czechlit.cz s předmětem: „Žádost o podporu cesty: jméno“. Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Akce je možné konat po podepsání smlouvy o spolupořádání mezi MZK a žadatelem.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 31. 12. 2017, výsledky budou vyhlášeny 10. 1. 2018.

Další otevřená výzva na autorskou mobilitu pro rok 2018 bude vyhlášena:

31.3. 2018 na období 15. 5. – 14. 10. 2018
31.8. 2018 na období 15. 10. – 15. 12. 2018

Žádosti posuzuje komise mobility ČLC ve složení:

  • Mgr. Ondřej Buddeus, Ph.D., vedoucí ČLC
  • PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., působí na FSV, UK, Institut komunikačních studií a žurnalistiky
  • Mgr. Viktor Debnár, pracovník literární sekce Institutu umění/Divadelního ústavu
  • Mgr. Iveta Gonzálezová, zástupce ředitele Českého centra v Madridu
  • Mgr. Zuzana Jürgens, Ph.D., předsedkyně komise, bývalá ředitelka Českého centra v Mnichově, bohemistka
  • Mgr. Radim Kopáč, pracovník oddělení literatury a knihoven MK ČR
  • Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel MZK
  • Petr Minařík, šéfredaktor nakladatelství Větrné mlýny, dramaturg literárního festivalu Měsíc autorského čtení
  • Mgr. Lucie Zakopalová, polonistka, působí na FF UK
Ke stažení

Formulář pro organizátory

Formulář pro autory

Vyhlášení

ČLC/MZK logo

CzechLit