Otevřená výzva: rezidenční pobyt ČLC pro běloruského spisovatele

Абвестка па-беларуску ніжэй / Объявление по-русски ниже

CLC-MZK logo

České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny, ve spolupráci s Ambasádou nezávislé běloruské kultury při Centru experimentálního divadla v Brně, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční pobyt v Brně.

Pobyt pro běloruského spisovatele

Jednomu běloruskému spisovateli je určen studijní a tvůrčí rezidenční pobyt v délce čtyř týdnů v Brně, kde má rezident možnost neomezeného přístupu k fondům Moravské zemské knihovny. Výzva není omezena věkem, ani státním občanstvím autora a je určena autorům píšícím bělorusky nebo rusky. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum a umožnit české kulturní veřejnosti, aby se seznámila se současnou běloruskou literární scénou. Autor by měl být ochotný podílet se na místním literárním životě (účast na akcích pořádaných či zprostředkovaných organizátorem).

Podmínky:

 • nejméně jedna vydaná kniha poezie, prózy či uvedená divadelní hra

Termín pro zaslání přihlášek:

 • 10. 7. 2022
  (výsledky budou oznámeny do 20. 7. 2022)

Místo: Brno

Termín rezidence: září

Rezidentovi je hrazeno:

 • stipendium ve výši 1000 eur (popř. 26000 korun českých, pokud žadatel má jiný než eurový účet nebo mu stipendium bude vyplaceno v hotovosti v ČR);
 • ubytování v rezidenčním bytě
 • cestovní náklady spojené s cestou na rezidenci a zpět

Pozor: v souvislostí s omezením vydávání víz ČR občanům Běloruska ČLC nemůže zajistit vízum, proto žadatelé mají mít už zajištěné schengenské vízum nebo povolení k pobytu v jednom ze států EU.

Dokumenty pro přihlášení (v ruštině nebo běloruštině v textovém formátu nebo pdf):

 • vyplněný přihlašovací formulář
 • motivační dopis (cca 300 slov)
 • strukturovaný životopis
 • bibliografie

Další podmínky vyhlašovatele jsou uvedeny ve formuláři žádosti, který je nedílnou součástí tohoto výběrového řízení, a jsou pro žadatele závazné.

Dokumenty posílejte na adresu residencies@czechlit.cz s předmětem: „Literární rezidence – Bělorusko: jméno

Ke stažení:

 • přihlašovací formulář v ruštině (ke stažení ZDE)
 • přihlašovací formulář v běloruštině (ke stažení ZDE)
 • přihlašovací formulář v češtině (ke stažení ZDE)
 • text rezidenční výzvy v ruštině (ke stažení ZDE)
 • text rezidenční výzvy v běloruštině (ke stažení ZDE)

 

Адкрыты конкурс: рэзідэнцыя Чэшскага літаратурнага цэнтра для беларускага пісьменніка/пісьменніцы

Мараўская земская бібліятэка ў Брне – секцыя Чэшскі літаратурны цэнтр у супрацоўніцтве з Амбасадай незалежнай беларускай культуры пры Цэнтры эксперыментальнага тэатра ў Брне абвяшчаюць конкурсны адбор на рэзідэнцыю ў Брне.

Рэзідэнцыя для беларускіх пісьменніц/каў

Для аднаго беларускага пісьменніка/цы абвяшчаецца творчая або навуковая рэзідэнцыя працягласцю 4 тыдні ў Брне з магчымасцю неабмежаванага доступу да фондаў Мараўскай земскай бібліятэкі. Заяўкі могуць падаваць аўтары/кі, якія пішуць на беларускай ці рускай мове, па ўзросце ці грамадзянстве абмежаванняў няма. Мэты рэзідэнцыі – даць яе ўдзельніку/цы час і прастору для творчасці, а чэшскай культурнай супольнасці ўмагчыміць знаёмства з сучаснай беларускай літаратурнай сцэнай. Аўтар/ка павінен/на быць гатовы/ая ўдзельнічаць у мясцовым літаратурным жыцці (удзельнічаць у мерапрыемствах, зладжаных ці падтрыманых арганізатарам рэзідэнцыі).

Умовы:

 • прынамсі адна выдадзеная кніга паэзіі, прозы або пастаўленая п’еса

Тэрміны для прыёму заявак:

 • 10. 07. 2022
  (вынікі будуць абвешчаны 20. 07. 2022)

Тэрмін рэзідэнцыі: верасень 2022 г.

Месца: Брно

Рэзідэнту/цы аплачваецца:

 • стыпендыя ў памеры 1000 еўра (або 26000 чэшскіх крон, калі заяўнік не валодае еўравым рахункам або хоча атрымаць стыпендыю гатоўкай па прыездзе ў Чэшскую Рэспубліку)
 • пражыванне ў рэзідэнцыйнай кватэры
 • выдаткі на прыезд на рэзідэнцыю і вяртанне назад

Увага: У сувязі з абмежаваннямі ў выдачы Чэшскай рэспублікай візаў беларускім грамадзянам ЧЛЦ не можа забяспечыць візай, таму заяўнікі мусяць мець дзейную адкрытую Шэнгенскую візу або дазвол на пражыванне ў адной з краінаў ЕС.

 

Дакументы для ўдзелу ў конкурсе (па-руску ці па-беларуску ў тэкставым фармаце або ў pdf):

Іншыя ўмовы арганізатара рэзідэнцыі прыводзяцца ў фармуляры заяўкі і маюць для ўдзельніка конкурснага адбору абавязковы характар.

Пакеты дакументаў дасылайце ў электронным выглядзе на адрас residencies@czechlit.cz, пазначыўшы прадмет: “Літаратурная рэзідэнцыя – Беларусь: прозвішча”.


Резиденция Чешского литературного центра для беларусского писателя/писательницы

Моравская земская библиотека в Брно – секция Чешский литературный центр, в сотрудничестве с Амбасадой независимой беларусской культуры пры Центре экспериментального театра в Брно абъявляют конкурсный отбор на резиденцию в Брно.

Резиденция для беларусских писателей/писательниц

Для беларусского писателя/писательницы выписывается творческая/научная резиденция продолжительностью 4 недели в Брно, где резидент может иметь неограниченный доступ к фондам Моравской земской библиотеки. Заявки могут подавать авторы/ки, пишущие на беларусском или русском языке, по возрасту или гражданству ограничений нет. Цели резиденции – предоставить её участнику время и простор для творчества, а чешскому культурному сообществу – возможность познакомиться с современной беларусской литературной сценой. Автор/ка должен/должна быть готов/а участвовать в местной литературной жизни (принимать участие в мероприятиях, проводимых или поддержанных организатором резиденции).

Условия:

 • как минимум одна изданная книга поэзии, прозы или поставленная пьеса

Сроки для подачи заявок:

 • 10. 07. 2022
  (результаты будут объявлены 20. 07. 2022)

Срок резиденции: сентябрь 2022 г.

Место: Брно

Резиденту/ке оплачивается:

 • стипендия в размере 1000 евро (или 26000 чешских крон в случае, если участник не владеет счётом в евро или желает получить стипендию наличными по прибытии в Чешскую Республику)
 • проживание в резиденционной квартире
 • расходы на приезд на резиденцию и возвращение домой

Внимание: В связи с ограничениями в выдаче Чешской республикой виз белорусским гражданам ЧЛЦ не может обеспечить визой, поэтому заявители должны иметь действующую Шенгенскую визу либо разрешение на проживание в одной из стран ЕС.

 

Документы для участия в конкурсе (на беларусском или русском языке в текстовом формате или в pdf):

Другие условия организатора резиденции указаны в формуляре заявки и являются для участника конкурсного отбора обязательными.

Пакеты документов присылайте в электронном виде на адрес residencies@czechlit.cz с пометкой в предмете: “Литературная резиденция – Беларусь: фамилия”.

 

CzechLit