Výzva zahraničních bohemistů

Memorandum V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.

Zprávy

1901793_845920608781562_2639147327121582058_n

Pátý kongres proběhl v Praze, skončil 4. července. Text závěrečné výzvy:

1. Česká kultura se mezi znalci ve světě těší značnému uznání. Na jejím pozitivním ohlasu se nemalou měrou podílejí rovněž zahraniční bohemisté: vysokoškolští učitelé češtiny a české literatury, kteří představují nejúčinnější vyslance české kultury a zásadní měrou přispívají k dobrým vztahům České republiky se zeměmi, ve kterých působí. Bez masivní podpory ze strany českého státu ovšem tuto roli plní se stále většími potížemi.

2. Reprezentanti univerzitních a akademických institucí z 20 zemí světa, kteří přijeli ve dnech 29. 6.–4. 7. 2015 do Prahy, aby se zúčastnili V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, vítají podporu, kterou jim poskytuje český stát. Oceňují vysílání lektorů českého jazyka, jejichž činnost je pro výuku bohemistiky v zahraničí esenciální, ale také činnost Českých center a českých zastupitelských úřadů.

3. Současně jsou však nuceni konstatovat, že podpora ze strany českého státu značně zaostává za podporou, kterou svým národním jazykům a kulturám v zahraničí poskytují srovnatelné evropské země. Což je nepříjemné zvláště dnes, kdy by její efektivní navýšení pomohlo v řadě zemí udržet dosavadní tradici výuky českého jazyka, literatury a kultury, ale také kontinuitu bohemistického bádání. Je totiž prokazatelné, že bohemistická pracoviště byla v posledních letech zrušena na řadě zahraničních univerzit a další se v tuto chvíli nacházejí v ohrožení. (A to paradoxně včetně pražského Ústavu bohemistických studií FF UK, tedy pořadatele Letní školy slovanských studií, která se významnou měrou podílí na výchově zahraničních bohemistů.)

4. Účastníci V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky proto vyzývají český stát, aby rozšířil sbor lektorů i počet univerzit, na něž jsou vysíláni, neboť jen takto bude možné udržet alespoň stávající počet studentů bohemistiky a úroveň zahraničních bohemistických pracovišť. Za důležité považují také navýšení finanční podpory Českých center a zastupitelských úřadů – tak, aby mohly efektivněji působit ve prospěch české kultury a byly schopny vzbuzovat zájem o ni v co nejširším okruhu potenciálních studentů.

5. Účastníci V. kongresu také navrhují, aby český stát zvážil možnost vytvořit překlenovací program (fellowship), jehož podstatou by bylo dočasné financování hostujících profesur českého jazyka, literatury a kultury v zemích a na univerzitách, kde je bohemistická výuka akutně ohrožena. Jedině tak se podaří zajistit kontinuitu zahraniční bohemistiky všude tam, kde má svou tradici, zázemí i nemalý význam pro mezinárodní postavení České republiky.

CzechLit