Etický kodex zaměstnanců Českého literárního centra

Obsah
Preambule
Úloha zaměstnance veřejné příspěvkové organizace
Základní zásady činnosti a jednání zaměstnance ČLC
Profesionalita
Nestrannost
Konflikt zájmů
Korupce
Nakládání se svěřenými prostředky
Mlčenlivost

 

Preambule
Obecné zásady a účel Etického kodexu zaměstnanců Českého literárního centra

Etický kodex zaměstnanců Českého literárního centra (dále též ČLC) je prostředkem profesionální samoregulace.

Etický kodex zaměstnanců Českého literárního centra navazuje na Kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě, který schválila vláda svým usnesením č. 270 ze dne 21. 3. 2001 a rozšiřuje jej. Stanoví minimální normy chování a profesionálního jednání, které mají dodržovat pracovníci ČLC v pracovně-právním vztahu k Moravské zemské knihovně, sekce České literární centrum (dále též ČLC), ve smyslu zaměstnaneckého poměru v této organizaci, v návaznosti na svou práci a vyžadovat je od svých spolupracovníků. Vstupem do zaměstnaneckého poměru v ČLC, resp. MZK, se zaměstnanec přihlašuje k tomuto Etickému kodexu.

Účelem Etického kodexu zaměstnanců Českého literárního centra je upravit a podporovat dodržování žádoucích standardů chování a jednání zaměstnanců ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Na dodržování a případné porušení tohoto Etického kodexu zaměstnance ČLC dohlíží a případná jeho porušení posuzuje Rada Českého literárního centra.

 

Úloha zaměstnance veřejné příspěvkové organizace

Činnost MZK je službou veřejnosti. Zaměstnanec MZK, ČLC, se zavazuje při výkonu práce dodržovat a ctít základní etické hodnoty, kterými jsou především zákonnost všech postupů, kvalita a efektivnost práce a dále etika práce, zejména dodržování nestrannosti a rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

 

Základní zásady činnosti a jednání zaměstnance ČLC

Zaměstnanec ČLC jedná s vědomím, že veřejnost oprávněně očekává otevřenou, přístupnou, řádně vedenou a vykonávanou práci.

Zaměstnanec ČLC jedná v souladu se zásadami práva a spravedlnosti vyplývajícími z principů demokracie a právního státu, které jsou obsaženy v Ústavě České republiky a v Listině základních práv a svobod, jedná v duchu nedotknutelných hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti.

Zaměstnanec ČLC podle zákoníku práce dodržuje vnitřní předpisy a plní pokyny a příkazy vedení ČLC. Zaměstnanec jedná pouze v rozsahu svěřené pravomoci a v souladu s jejím účelem a v mezích svého oprávnění.

Zaměstnanec ČLC ctí zákonnost výkonu práce a uplatňuje rovný přístup ke všem osobám, jichž se činnost v ČLC v jednotlivém případě dotýká. Při plnění úkolů volí zaměstnanec takové řešení, které je v souladu s veřejným zájmem, nestranné, nezávislé a odpovídá okolnostem daného případu. Dále dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

V případě, že je zaměstnanec ČLC požádán, nebo je na něho vyvíjen nátlak, aby jednal v rozporu s právními předpisy nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takovéto jednání a bez zbytečného odkladu to oznámí vedení ČLC.

 

Profesionalita

Zaměstnanec ČLC vykonává práci na vysoké odborné úrovni. Za kvalitu práce a rozvíjení své odbornosti je osobně odpovědný, své vzdělání si průběžně prohlubuje a doplňuje a sleduje vývoj v oblasti, která je náplní jeho práce.

Zaměstnanec ČLC jedná profesionálně, nestranně a nezávisle, čestně a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozil dobrou pověst, vážnost a důvěryhodnost ČLC. Při rozhodování nesmí zaměstnanec preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám.

Zaměstnanec ČLC vystupuje kultivovaně, jedná zdvořile, vstřícně, s porozuměním, ochotou a bez jakýchkoli předsudků, v souladu se zásadou rovných příležitostí, bez ohledu na národnost, pohlaví, etnický či rasový původ, náboženství či víru, věk, sexuální orientaci či zdravotní postižení, nebo jiné charakteristiky a nepřipouští diskriminaci či obtěžování.

Zaměstnanec ČLC plní úkoly zodpovědně, osobně, řádně, bez zbytečných průtahů a v zákonem stanovených lhůtách, přičemž postupuje v souladu se zásadou hospodárnosti tak, aby nevznikaly zbytečné náklady.

 

Nestrannost

Zaměstnanec ČLC dbá na to, aby jeho rozhodování bylo spravedlivé, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování. Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly rozdíly.

Zaměstnanec ČLC vystupuje vůči účastníkům právních jednání objektivně tak, aby je neuváděl v omyl o jejich právech a povinnostech, informuje je srozumitelně; veškerá hodnocení provádí profesionálně, objektivně, bez emocí a bez sledování osobního prospěchu a v souladu s právem a spravedlností.

 

Konflikt zájmů

Zaměstnanec ČLC se nepodílí na žádné činnosti neslučitelné s řádným výkonem jeho pracovních povinností v ČLC nebo je omezující.

Zaměstnanec ČLC jedná vždy v zájmu ČLC a nepřipustí vznik konfliktu svých osobních zájmů s jeho úlohou, povinnostmi a zodpovědnostmi zaměstnance ČLC. Zaměstnanec ČLC se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus) a svým jednáním předchází situacím, které by mohly ohrozit důvěru v jeho nestrannost, nezaujatost, nezávislost a spravedlivost a ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného funkčního zařazení, či situací, které by mohly vést k pouhému podezření z vniklého konfliktu zájmů.

Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj nebo osoby blízké či právnické nebo fyzické osoby, se kterými má obchodní nebo jiné vztahy, neslučitelné s jeho činností v ČLC.

Zaměstnanec ČLC nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na své postavení nebo na svou funkci ve věcech, které nesouvisejí s výkonem práce, nebo že bude zneužívat své postavení a informace, o nichž se dozvěděl při výkonu práce.

Pokud se zaměstnanec při plnění úkolů ocitne v situaci, kdy je nebo by mohl být vystaven možnému konfliktu zájmů, ohlásí bez prodlení tuto skutečnost vedení ČLC písemnou formou.

KONKRÉTNĚ:

Zaměstnanec ČLC nesmí během svého zaměstnaneckého poměru podat žádost o jakoukoli formu podpory směřující do ČLC pro sebe nebo osoby blízké, a to ani jako fyzická osoba, ani jako osoba, která ve společnosti podávající žádost zastává rozhodující funkci. Přesto, že to zákon nevylučuje, bylo by posouzení takové žádosti značně problematické a mohlo by vyvolat pochybnosti o řádném průběhu rozhodování.

Zaměstnanec ČLC nesmí pro jakoukoli podporu soukromých uměleckých/tvůrčích aktivit svých či osoby blízké žádným způsobem využívat výběrová řízení, programy podpory, propagační a komunikační kanály ČLC.

Zaměstnanci ČLC se nezapovídá pokračovat v jeho osobní a soukromé tvůrčí/umělecké činnosti mimo rámec výběrových řízení, dotačních programů a propagačních a komunikačních kanálů ČLC.

Dále se mu nezapovídá vystupovat z povahy svého zaměstnání v ČLC a v rámci jeho náplně jako člen nejrůznějších poradních orgánů a porot, komisí či jury, které hodnotí literární díla, resp. autory (literární soutěže, komise pro podporu mobility, komise pro podporu překladů apod.). Je však povinen oznámit ostatním členům těchto orgánů, pakliže bude autorem, editorem, překladatelem či nakladatelem posuzovaného díla, tuto skutečnost a zdržet se hlasování v takovém případě.

Zaměstnanec ČLC, podílející se na dotačním řízení, který je současně členem statutárního orgánu subjektu žádajícího o přidělení podpory ČLC, tuto skutečnost neprodleně oznámí vedení ČLC písemnou formou.

Za konflikt zájmů jsou považovány tyto situace:

  1. zaměstnanec ČLC je ve střetu zájmů, pokud on či osoba jemu blízká žádá pro své soukromé umělecké/tvůrčí aktivity o některou z podpor přímo prostředkovaných či nabízených Českým literárním centrem, a to ve formě zapojení do výběrového řízení, dotačního programu a/nebo propagačních a komunikačních kanálů ČLC
  2. zaměstnanec ČLC je ve střetu zájmů, pokud se on či osoba jemu blízká stává soukromým subjektem projektu podporovaného ČLC
  3. zaměstnanec ČLC je ve střetu zájmů, pokud on či osoba blízká má na realizaci projektu ekonomické zájmy (poskytuje službu, která je nezbytná k realizaci projektu, např. pronájem místa realizace apod.)
  4. zaměstnanec ČLC je ve střetu zájmů, pokud je žadatelem společnost, ve které zastupuje on či osoba blízká tak vysokou funkci, že se podílí na rozhodování o směřování společnosti, a to i v případě, že na konkrétním projektu přímo nepracuje

Za konflikt zájmů nejsou považovány tyto situace:

  1. zaměstnanec není ve střetu zájmů v případě žádostí o různé formy podpory pro svou uměleckou činnost, které podává jiný subjekt, v němž žadatel nemá rozhodující funkci, nebo pakliže se s žádostí se obrací na subjekt mimo výběrová řízení, dotační programy a propagační a komunikační kanály ČLC
  2. zaměstnanec není ve střetu zájmů v případě probíhajících či dlouhodobých uměleckých/tvůrčích projektů jeho či osoby blízké, pro něž byla jakákoli forma podpory uzavřena před jeho nástupem do pracovního poměru v ČLC

Zaměstnanec ČLC, který bude mít podezření, že on či jeho spolupracovník či jiný pracovník ČLC se ocitl v konfliktu zájmů jakoukoli svou aktivitou v rámci i mimo rámec ČLC, o této skutečnosti neprodleně informuje vedení ČLC.

 

Korupce

Zaměstnanec ČLC nevyužívá výhody plynoucí z jeho postavení, a to hmotné ani nehmotné, takové výhody ani sám neposkytuje jiným osobám.

Zaměstnanec ČLC jedná tak, aby se při plnění úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

Zaměstnanec ČLC nevyžaduje a nepřijímá dary, pozornosti či jakékoli jiné výhody, které by mohly mít vliv na jeho rozhodování či jednání v rámci výkonu pracovních povinností v ČLC.

V případě, že je zaměstnanci ČLC podle zákoníku práce v souvislosti s výkonem jeho zaměstnání nabídnuta jakákoliv neoprávněna výhoda, musí ji odmítnout.

Zaměstnanec ČLC je povinen informovat vedení ČLC o potenciálním či vzniklém konfliktu zájmů nebo nemožnosti se konfliktu zájmů vyhnout, o nabídce jakékoli výhody, která by mohla mít nežádoucí vliv na jeho rozhodování nebo vybízela k nezákonnému jednání nebo k jednání v rozporu s Etickým kodexem zaměstnanců ČLC.

 

Nakládání se svěřenými prostředky

Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí k maximálně účelnému, hospodárnému a efektivnímu spravování a využívání zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly poskytnuty k plnění úkolů.

Zaměstnanec si pro svou vlastní potřebu nepřivlastňuje žádné finanční prostředky ani majetek ČLC.

 

Mlčenlivost

Pro zaměstnance ČLC platí povinnost zachování mlčenlivosti o pracovních záležitostech, pakliže se nejedná o skutečnosti, které jsou veřejnosti přímo určené a jejich zveřejnění vyplývá z jeho pracovní náplně a je její součástí. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost ČLC.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření z protiprávního nebo nepřípustného jednání či které zakládají podezření na korupční jednání.

Zaměstnanec ČLC je povinen zachovávat mlčenlivost i po skončení služebního / pracovního poměru.


 

Etický kodex zaměstnance Českého literárního centra nabývá účinnosti dne: 15. 11. 2017