Koncepce Českého literárního centra 2023-2026

Obsah

 

1. Výchozí situace
2. SWOT analýza CzechLit
3. CzechLit na poli knižní a literární kultury
4. Strategické směry a nástroje CzechLit
5. Prioritní oblasti zájmu CzechLit
6. Dlouhodobé, systematické aktivity k naplňování cílů CzechLit
7. Dlouhodobá memoranda o spolupráci a rezidenčních pobytech CzechLit
8. Dlouhodobé mezinárodní projekty CzechLit
9. Členství CzechLit v mezinárodních organizacích
10. Interní prioritní cíle CzechLit
11. Prioritní projekty na období let 2023–2024

 


1. Výchozí situace

 

Koncepce činnosti Českého literárního centra (dále CzechLit) na období 2023–2026 navazuje na Koncepci CzechLit z let 2017–2022 a na Zřizovací listinu Moravské zemské knihovny (dále MZK) v Brně, vydanou Ministerstvem kultury ČR 30.11.2011, a její dodatek č. 1/2016. Zároveň zohledňuje cíle Státní kulturní politiky 2021–2025+, zejména:

 • cíl č. 1 / zvyšování dostupnosti a přístupnosti kultury,
 • cíl č. 2 / účinná péče o kulturní dědictví,
 • cíl č. 3 / rozvoj živého umění,
 • cíl č. 4 / rozvoj kulturních a kreativních odvětví,
 • cíl č. 5 / mezisektorová spolupráce.

Koncepce CzechLit respektuje platnou Koncepci zahraniční politiky České republiky, zejména v bodech:

 • bod č. 4.0 / cíle a nástroje,
 • bod č. 4.5 / dobré jméno v zahraničí,
 • bod č. 5.0 / teritoriální zaměření.

Koncepce zároveň reflektuje Implementaci Agendy 2030 OSN pro udržitelný rozvoj v České republice.

 


2. SWOT analýza CzechLit

 

Silné stránky

 • profesionální a stabilní tým, sekce prestižní národní instituce
 • vybudovaná klíčová pozice na českém literárním trhu
 • rozsáhlá síť kooperačních partnerů v Evropě
 • znalost literárního prostředí v České republice a kontakty na jeho aktéry
 • specializace na jazyková teritoria ve světě v národním i mezinárodním literárním kontextu
 • systematická podpora mobility autorů
 • úzká spolupráce se sítí Českých center v zahraničí
 • členství v evropských literárně-kulturních sdruženích
 • pevné vazby s akademickými a univerzitními pracovišti (bohemistikami) ve světě
 • každoroční finanční podpora překladu české literatury ze strany Ministerstva kultury ČR

Slabé stránky

 • trvalá personální poddimenzovanost
 • nízké tarifní platy v rámci státní příspěvkové organizace
 • nevyhovující kancelářské zázemí v Praze
 • sídlo mateřské instituce v Brně
 • velká administrativní náročnost

Příležitosti

 • možnost stát se klíčovou literární agenturou nejen v zahraničí, ale i v Česku
 • spolupráce na čestném hostování Česka na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu n. M. (DE)
 • intenzivnější mezirezortní spolupráce
 • intenzivnější zapojení do mezinárodních literárních aktivit, zejména mimo Evropu (USA a jižní Amerika; možnost externích spolupracovníků)
 • aktivní zapojení se do aktivit a mezinárodních projektů evropského sdružení ENLIT (European Network for Literary Translation)

Hrozby

 • očekávání odborné veřejnosti, autorů i překladatelů a s tím související široká škála aktivit („rozkročenost“)
 • vývoj inflace a cen energií ve vztahu k rozpočtu
 • vývoj pandemie COVID 19 ve vztahu k pravidlům cestování a možnostem realizace akcí v zahraničí

 


3. CzechLit na poli knižní a literární kultury

 

Knižní kultura a literatura patří k základním kultivačním silám ve společnosti s demokratickým a občanským základem. Jsou nástrojem svobodného, kritického i tvůrčího myšlení. Formulují a obnovují hodnoty i myšlenkové rámce jedince a společnosti, komunikují je napříč hranicemi osobními, sociálními, genderovými, generačními i národními.

CzechLit, sekce MZK v Brně se sídlem v Praze, se stalo postupně od svého vzniku v roce 2017 trvalou součástí infrastruktury literárního života. V letech 2023 až 2026 bude CzechLit nadále:

 • spoluvytvářet podobu literárního života,
 • spojovat jeho jednotlivé aktivity a na nich se podílející instituce,
 • zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí,
 • pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu,
 • hájit svobodu slova a pluralitu knižní kultury i literatury.

CzechLit je a nadále bude na poli české, evropské a světové knižní kultury partnerskou institucí pro jednotlivce i organizace, jejichž zájmem je se na této kultuře podílet, rozvíjet ji, představovat a zprostředkovávat ji. CzechLit propojuje autory a odbornou i zájmovou veřejnost, a to zejména překladatele české literatury do jiných jazyků i překladatele literatury do českého jazyka (dále jen „překladatelé“), kulturní manažery, literární agenty, akademiky a pedagogy, knihovníky, nakladatele, redaktory, kritiky a novináře) a pečuje o kontinuitu vztahů mezi nimi. V těchto aktivitách bude pokračovat v synergii s kolegy z MZK v Brně.

 


4. Strategické směry a nástroje CzechLit

 

CzechLit se ve své činnosti zaměří na systematickou a komplexní práci ve třech strategických směrech:

 • podpora českých autorek a autorů a jejich tvůrčí činnosti,
 • propagace české kultury a zejména současné literatury v zahraničí,
 • podpora překladů české literatury včetně jejích aktérek a aktérů.

Hlavními nástroji pro naplnění těchto cílů nadále budou:

 • mobilita autorek a autorů (výjezdy do zahraničí na literární festivaly, veletrhy a autorská čtení),
 • rezidenční, stipendijní a studijní pobyty pro autorky a autory, překladatelky a překladatele, bohemisty a literární experty,
 • trvalý monitoring překladů české literatury a jejich aktérů v jednotlivých teritoriích,
 • iniciace vydávání české literatury v překladu prostřednictvím setkávání se zástupci zahraničních nakladatelů v Česku i zahraničí a organizování nakladatelských zájezdů,
 • publikační a ediční práce,
 • přítomnost české literatury na mezinárodních knižních veletrzích, včetně participace na přípravě plánovaných hostování České republiky v rámci těchto veletrhů,
 • informační servis a networking v rámci institucionální spolupráce se zahraničními partnery.

 


5. Prioritní oblasti zájmu CzechLit

 

Do širokého spektra působení CzechLit trvale spadají různé literární formy a žánry:

 • beletrie, tzn. tradiční směry (próza, poezie, drama, literatura pro děti a mládež),
 • non-fiction,
 • esejistika,
 • komiks,
 • ilustrace,
 • grafický design i typografie.

CzechLit se věnuje především současné literatuře a zároveň tematizuje klasickou literaturu již nežijících českých, resp. československých autorů i jejích překladatelek a překladatelů.

Vedle tradičních forem knižní kultury (tištěná kniha) se CzechLit bude systematicky věnovat také novějším formám literární komunikace (podcasty, audioknihy a e-knihy).

 


6. Dlouhodobé, systematické aktivity k naplňování cílů CzechLit

 

CzechLit se zavazuje v návaznosti na Koncepci 2017–2023 pokračovat a systematicky prohlubovat své aktivity v následujících směrech:

 • plnit roli informačního a zprostředkovatelského centra v oblasti knižní kultury směrem k profesní, odborné i čtenářské veřejnosti v zahraničí;
 • hledat s kooperačními partnery systémová řešení propagace české literární a knižní kultury;
 • aktivně navazovat kontakty se zahraničními partnery za účelem propagace české literatury a kultury (nakladatelé, novináři, lektoři, studenti bohemistiky, literární centra/domy, literární festivaly, kulturní instituce, literární sítě apod.);
 • šířit českou literaturu a knižní kulturu formou konkrétní spolupráce v rámci literárních akcí se zahraničními překladateli, bohemisty, nakladateli, literárními agenty a kulturními manažery;
 • organizovat studijní či tvůrčí cesty v rámci rezidenčních pobytů českých autorů v zahraničních literárních centrech/domech, podněcovat jejich setkávání se zahraničním publikem;
 • zajišťovat rezidenční, resp. stipendijní pobyty zahraničním autorům, bohemistům, překladatelům a kulturně činným osobám se zájmem o českou kulturu a její propagaci;
 • spolupracovat s literárními agenturami, které se zaměřují na vyjednávání autorských práv a jejich prodej zahraničním nakladatelům;
 • spolupracovat se zahraničními vydavatelstvími,
 • spolupracovat se zahraničními univerzitními pracovišti vzdělávajícími studenty bohemistiky;
 • spolupracovat s profesními sdruženími autorek a autorů (zejména Asociace spisovatelů a Obec spisovatelů) a překladatelek a překladatelů (zejména Obec překladatelů, JTP, FIT);
 • spolupracovat se sítí Českých center ve světě i s diplomatickou reprezentací ČR;
 • spolupracovat s českými univerzitními pracovišti;
 • spolupracovat se sítí veřejných knihoven v Česku a s knižním veletrhem/festivalem Svět knihy na propagaci literatury a knižní kultury;
 • připravovat a/či realizovat tematické kurzy a workshopy pro odbornou veřejnost;
 • připravovat tematické propagační materiály o současné české literatuře (zejména publikaci New Czech Books, a to jednou ročně v tištěné i digitální podobě);
 • provozovat webový portál (CzechLit.cz) s informacemi o svých aktivitách, publikacích, grantech, rezidencích a výzvách k účasti v autorské mobilitě, a to v českém a anglickém jazyce, bez informační databáze o české literatuře;
 • informovat prostřednictvím Newsletteru CzechLit dvakrát ročně v anglickém jazyce a na sociálních sítích v českém a anglickém jazyce (stávající sítě: Facebook, Twitter) o svých aktivitách, publikacích, grantech, rezidencích a výzvách k účasti v autorské mobilitě.

 


7. Dlouhodobá memoranda o spolupráci a rezidenčních pobytech CzechLit

 

CzechLit bude v následujících letech pokračovat ve spolupráci s partnery, se kterými má k tomuto účelu uzavřena memoranda:

 • Česká centra (síť v zahraničí),
 • Vzdělávací a kulturní centrum v klášteře Broumov,
 • Goethe Institut Praha,
 • Vratislavský literární dům, Polsko,
 • Literárně informační centrum Slovenska,
 • Bavorská státní kancelář, Německo.

CzechLit bude usilovat o uzavření memoranda o spolupráci se sítí literárních domů Německa, Rakouska a Švýcarska.

CzechLit bude pokračovat v realizaci recipročních rezidenčních stipendií pro autory a překladatele na základě spolupráce se Skautskou nadací Jaroslava Foglara a zahraničními institucemi:

 • Lakes International Comic Art Festival / rezidence Bowness-on-Windermere (Velká Británie),
 • Festival globale Bremen / rezidence Worpswede (Německo),
 • Referat Internationale Zusammenarbeit, Leipzig / rezidence Lipsko (Německo),
 • Unabhängiges Literaturhaus Niederösterreich / rezidence Kremže (Rakousko).

V České republice bude CzechLit nadále poskytovat rezidenční prostory:

 • v Praze / v zrekonstruovaném bytě Nadace Jaroslava Foglara nebo v pronajatém bytě,
 • v Brně / v budově H1 MZK,
 • v klášteře v Broumově / v tzv. Literárním domku vzdělávacího a kulturního centra.

 


8. Dlouhodobé mezinárodní projekty CzechLit

 

 • CELA – Connecting Emerging Literary Artists 2019–2023 & 2024–2026

  CzechLit v roce 2023 dokončí svou aktivní účast v evropském projektu CELA, sdružujícím začínající autory a překladatele se zkušenými profesionály a literárními organizacemi. Je do něj zapojeno jedenáct organizací z deseti zemí (Belgie, Česká republika, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Španělsko). CELA takto propojuje 30 spisovatelů, 79 překladatelů, 6 začínajících literárních manažerů, kterým nabízí jak kurzy, přednášky a workshopy, tak především pomocnou ruku při vytváření a překladu textů. CzechLit se v letech 2024 až 2026 zapojí do další, pokračující fáze projektu na bázi evropské platformy s novou generací mladých českých překladatelů a autorů. Zúročí tak zkušenosti z předchozí účasti v CELA.

 • Cena Susanny Roth
 • CzechLit bude nadále spolupracovat se sítí Českých center na realizaci mezinárodní překladatelské soutěže, založené Českými centry a Institutem umění – Divadelním ústavem v roce 2015. Určena je pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům. Soutěž nese jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

 • Národní plán obnovy 2023: projekt Malí/Velcí
 • CzechLit v rámci vlastní dramaturgie realizuje v roce 2023 projekt na podporu autorské tvorby literatury pro děti a mládež. V jeho rámci bude vybráno odbornou komisí a finančně i rezidenčně podpořeno osm autorských dvojic. Jejich osm děl bude spolu s informacemi o dosavadní spolupráci dvojic tvořit základ putovní výstavy v různých jazykových mutacích a také publikace v anglickém jazyce, jež autorské dvojice a jejich tvorbu představí českému a zahraničnímu publiku na evropských veletrzích a festivalech.

 • Národní plán obnovy 2023: rezidenční pobyty pro české autory v Evropě
 • CzechLit v roce 2023 realizuje 8 rezidenčních pobytů v zahraničí v délce dvou až čtyř týdnů pro 8 českých autorů a autorek. Zahraničí rezidence poskytnou autorům možnost seznámit se aktuální evropskou literární produkcí a knižní scénou. Vybraní autoři (min. 4) se zúčastní literárních akcí v Česku (po návratu) nebo v zahraničí. Účastníci rezidencí odevzdají po skončení rezidence krátké texty/umělecká díla, která budou následně zveřejněna na webu CzechLit, v online literárním magazínu H7O, platformě pro českou ilustraci czechillustrators.cz a/nebo na sociálních sítích.

  Německo:

 • Literarisches Colloquium Berlin, případně nadace Takt
 •  
  Slovensko:

 • rezidence pro laureáty Ceny Jiřího Ortena v Košicích ve spolupráci s Literárně informačním centrem
 •  
  Francie:

 • La Marelle (Marseille), rezidence pro autory knih pro děti a mládež
 •  
  Itálie:

 • rezidence, které umožňují přítomnost dítěte a jednoho rodinného příslušníka
 • rezidence v Boloni v době trvání knižního veletrhu pro autory a ilustrátory knih pro děti a mládež, ve spolupráci s nadací Hamelin
 • rezidence a účast na letní škole pro dva ilustrátory organizované Nadací Štěpána Zavřela v Sarmede

 


9. Členství CzechLit v mezinárodních organizacích

 

CzechLit bude nadále aktivním členem:

 • v evropském sdružení European Network for Literary Translation
  (ENLIT se sídlem v Domě knihy ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu)

  Kulturně-literární organizace v tomto sdružení usilují o propagaci literatury a překladů u celosvětové sítě vydavatelů, autorů, překladatelů a dalších literárních profesionálů.

 • v evropské organizaci European Alliance of Academies
  (EAoA se sídlem v Akademii umění v Berlíně v Německu)

  Aliance uměleckých akademií a kulturních institucí je nadnárodní síť, která se zasazuje o svobodu umění. Zúčastněné instituce se navzájem podporují prostřednictvím nových forem spolupráce a kdykoli je to zapotřebí, projevují vzájemnou solidaritu.

 • v evropském sdružení European Network of Translation Residencies
  (RECIT)
 • Profesní networkingová síť sdružující organizátory překladatelských rezidencí v Evropě.

 


10. Interní prioritní cíle CzechLit

 

CzechLit bude v letech 2023-2026 dbát důraz na péči o lidský potenciál týmu (v roce 2023 stávajících 5 úvazků) a usilovat o jeho postupné posilování ze strany zřizovatele Ministerstva kultury ČR, prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně (v roce vzniku původně plánovaných 12 úvazků).

CzechLit bude ve spolupráci s kolegy v MZK umožňovat svým zaměstnancům další vzdělávání a zlepšovat pravidla firemní komunikace a kultury, včetně ekologického chování a udržitelnosti v souladu se standartami EU.

Tým CzechLit bude systematicky posilovat a rozvíjet udržitelnost a klíčové komponenty identity organizace (design, kultura, vnější komunikace) v souladu s Etickým kodexem CzechLit a ve spolupráci s kolegy v MZK a Ministerstva kultury ČR.

CzechLit bude usilovat o zlepšení zázemí ke své práci v úzké komunikaci s MZK a Ministerstvem kultury ČR. Stávající kanceláře v Národním domě na Vinohradech v Praze jsou nevyhovující a možným předpokladem pro řešení situace je dokončení rekonstrukce vily bratří Čapků v Praze 10 s projektem kanceláří pro CzechLit od r. 2024.

 


11. Prioritní projekty na období let 2023–2024

 
CzechLit má pro své aktivity od roku 2019 roční tematická zaměření. V roce 2023 bude systematicky podporovat tvůrce a překladatele literatury pro děti a mládež.

V dalších letech budou témata oznámena v půlročním předstihu, a to v návaznosti na žánry aktuálně překládané české literatury v zahraničí a po konzultaci s Ministerstvem kultury ČR a Českými centry. Výrazně je ovlivní případná připravovaná a ze strany Ministerstva kultury ČR dlouhodobě plánovaná účast Česka jako čestného hosta na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem v r. 2026.

V roce 2024 CzechLit připomene v rámci akcí ve vlastní dramaturgii mj. 100. výročí úmrtí Franze Kafky a zapojí se do programu českého Roku hudby.

Prioritní akce pro roky 2023 a 2024 jsou ke stažení ZDE.