Cena Susanny Roth
O ceně

Mezinárodní překladatelská soutěž, iniciovaná Institutem umění – Divadelním ústavem v roce 2013, je určena pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora českých autorů v jejich přístupu k zahraničním čtenářům. Soutěž, nesoucí jméno po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí, pořádá České literární centrum (ČLC) ve spolupráci s Českými centry (ČC).

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči překládají ucelený úryvek o rozsahu maximálně 15 normostran z dosud nepřeložené knihy vydané nejpozději ve dvou letech předcházejících vyhlášení aktuálního ročníku. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. Publikaci pro každý ročník vybírá odborná komise. V každém jazykovém teritoriu je oceněn pouze jeden uchazeč, vyhodnocení soutěže provádí místní odborná porota.

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a odborným programem.

O Susanně Roth (1950−1997)

Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V r. 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989). V roce 1993 se stala první laureátkou Ceny Premia Bohemica, udílené zahraničním překladatelům (bohemistům), kteří se zasloužili o šíření české literatury ve své mateřštině.

Organizátoři